Trwa ładowanie...
d48ml1q

SIMPLE - Publikacja treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 2...

SIMPLE - Publikacja treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku (27/2011)

Share
d48ml1q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 25 listopada 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto następujące uchwały: "Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Adama Gilarskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia." Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 923.404 co stanowi 46,14 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 1.640.204, za- 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu "Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej; 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji wariantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; 8)Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; 9)Podjęcie uchwał w
przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki; 10)Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zapisy co do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 11)Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego, w szczególności zapisy co do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii J oraz serii K Spółki; 12)Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 13)Wolne wnioski; 14)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 923.404 co stanowi 46,14 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 1.640.204, za- 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu "Uchwała Nr 3 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art.420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, tj. liczba akcji, z których oddano ważne głosy 923.404 co stanowi 46,14 % akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 1.640.204, za- 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu "Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan Zbigniew Strojnowski, 2. Pan Zbigniew Lasota, 3. Pan Krzysztof Zawisza." Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w
kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia praw do akcji nowej emisji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §2 pkt. 2, art. 432 §1, §2 i §4, art. 436 ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowień §6 ust 5 lit. h) oraz i) Statutu Spółki postanawia: 1.Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.001.149,00,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych i nie mniejszą niż 1,00,- (jeden) złoty. 2.Podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję nie więcej niż 2.001.149 (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) i nie mniej niż 1 (jedna) akcja zwykła na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00,- (jeden) złoty każda akcja. 3.Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. 4.Cena emisyjna akcji serii J wynosić będzie 2,00,- (dwa) złote za każdą akcję serii J. 5.Akcje serii J zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru akcji. Za każdą posiadaną akcję, akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji serii J uprawnia posiadanie 1 (jednego) jednostkowego prawa poboru. 6.Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia
oferty akcji serii J, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii J, jak również do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo zawieszeniu jej przeprowadzenia. Po dniu prawa poboru ustalonym w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej tylko i wyłącznie z istotnej przyczyny. 7.Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 20 lutego 2012 roku. 8.Akcje serii J będą objęte za wkłady pieniężne wpłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii J, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd
Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J oraz umowy praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych. 10.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku emisji akcji serii J. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez obecne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. w dniu 25 listopada 2011 roku) uchwały w sprawie "emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii
K, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym" oraz podjęcia przez obecne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. w dniu 25 listopada 2011 roku) uchwały w przedmiocie "dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym" Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia
praw poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 1, art. 432 § 1 i 2, art. 448 ? 453 ustawy kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §6 ust. 5 lit. h) oraz i), §9 ust. 1Statutu Spółki postanawia: I.EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH § 1. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych] 1.Spółka wyemituje w ramach jednej emisji nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji Spółki serii K, wyemitowanych przez Spółkę, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie §7 niniejszej Uchwały. 2.Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze. zm.) i zostanie skierowana wyłączenie do podmiotów/osób wskazanych w § 2 ust 1 niniejszej Uchwały. § 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] 1.Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą wyłącznie akcjonariusze posiadający akcje imienne, uprzywilejowane serii A1, którzyzłożyli wnioski o zamianę tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela serii A1 Spółki do dnia, w którym odbywa się obecne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. do dnia 25 listopada 2011 roku), która to zamiana zostanie dokonana na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki. Jednocześnie w związku z celem warunkowego podwyższenia kapitału rekomenduje się Zarządowi Spółki, niezwłoczne podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela. 2.Każdemu z akcjonariuszy posiadających
akcje imienne serii A1 Spółki, który złożył wniosek, o którym mowa powyżej w niniejszym §2 ust. 1 Uchwały przysługiwać będzie prawo objęcia 2 (dwóch) warrantów subskrypcyjnych na każdą posiadaną Akcję imienną A1 Spółki tj.: 1)CRON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2)Panu Bogusławowi Mitura, 3)Pani Mirosławie Tobiasz, 4)Panu Pawłowi Pająk, 5)Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, 6)Panu Marcelemu Malickiemu. 3.Wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. 4.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo- uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. § 3. [Cena emisyjna] Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. § 4. [Charakterystyka] 1.Warranty subskrypcyjne serii A emitowane będą w formie materialnej i mogąbyć emitowanie w formie dokumentów odcinków zbiorowych. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oferta objęcia
warrantów subskrypcyjnych serii A zostanie złożona osobom uprawnionym najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty powzięcia przez Zarząd informacji o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,uchwalonego mocą niniejszej Uchwały. Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, przez uprawnionych Akcjonariuszy, powinny zostać złożone Spółce najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od Spółki oferty ich objęcia. W rozumieniu niniejszej Uchwały za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2.Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 3.Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zdeponowane w Spółce. 4.Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne. 5.Warranty
subskrypcyjne serii A nie mogą być zbywane. § 5. [Liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny. Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych] 1.Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii K emitowanej przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po cenie emisyjnej określonej w § 11 ust. 1 niniejszej Uchwały. 2.Objęcie akcji serii K przez osoby uprawnione z warrantu serii A będzie mogło nastąpić od następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii K uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. 3.Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii K albo z upływem terminu do objęcia akcji serii K określonego powyżej w ust. 2. § 6. [Upoważnienie] Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do: 1)skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A; 2)przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A; 3)wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, w tym w formie dokumentów odcinków zbiorowych; 4)prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A; 5)dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO § 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.] 1.Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 1,00,- (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej do 378.000,00,- (trzystu
siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) złotych, zwanych dalej: "Akcjami". Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych. 3.Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. § 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie] 1.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do §1-6 niniejszej Uchwały. 2.Dokonywane na mocy niniejszej Uchwały warunkowe podwyższenie kapitału Spółki umotywowane jest zamiarem zniesienia zróżnicowania pomiędzy akcjami i zrównoważenia dotychczasowych uprawnień
Akcjonariuszy oraz umożliwieniem objęcia Akcji dotychczasowym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne Spółki, którzy złożyli wnioski o zamianę uprzywilejowanych akcji serii A1 Spółki na akcje na okaziciela, co zapewni Spółce możliwość łatwiejszego pozyskiwania środków z emisji dalszych akcji Spółki co, z kolei będzie miało wpływ na jej stabilny rozwój Spółki. Jednocześnie sposób pokrycia podwyższanego kapitału zapewni pozyskanie w ramach emisji dodatkowych środków finansowych. § 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji] Uprawnieni będą mogli objąć Akcje od następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii K uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę. § 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji] 1.Akcje będą mogły być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii A. 2.Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji. §
11. [Cena emisyjna] 1.Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnienia z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa 1,00,- (jeden) złoty. 2.Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed wydaniem akcji serii K. § 12. [Dywidenda] Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. § 13. [Wyłączenie prawa poboru] 1.Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji. 2.Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione w interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. § 14. [Obrót na rynku regulowanym] 1.Akcje serii K zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2.W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a.ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.. b.złożenie akcji Spółki serii K do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., c.dokonania dematerializacji akcji Spółki serii K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). § 15. [Upoważnienie] Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1)określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia; 2)zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, w szczególności artykuł 452 tegoż kodeksu. 3)podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; 4)złożenia Akcji serii K do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; 5)podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestracje akcji serii K w depozycie papierów wartościowych; 6)do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 16. [Obowiązywanie] Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem: 1.podjęcia przez obecne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. z dnia 25 listopada 2011 roku) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii J z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia praw do akcji nowej emisji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, 2.złożenia przez wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających imienne, uprzywilejowane akcje Spółki serii A1 wniosków w przedmiocie dokonania zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 Spółki na akcje na okaziciela,
a co za tym idzie pozbawienie uprzywilejowania akcji serii A1 Spółki co do prawa głosu, w terminie do dnia, w którym odbyło się przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. do dnia 25 listopada 2011 roku." Opinia Zarządu Spółki SIMPLE S.A. w przedmiocie dokonania zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii Al na akcje na okaziciela i emisji akcji na okaziciela z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółka SIMPLE S.A. ma specyficzną strukturę akcji. W SIMPLE S.A. jest aktualnie 2.001.149 akcji Spółki w tym : 1.812,149 akcji zwykłych na okaziciela oraz 189.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii Al. Akcje na okaziciela są akcjami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje imienne serii Al są uprzywilejowane w głosach na WZ 5 do l ( 1 akcja Al daje 5 głosów na WZ). Akcje Al nie uczestniczą w obrocie na GPW. Wartość nominalna akcji jest taka sama i wynosi 1 zł za akcję. Cena rynkowa akcji jest różna. Akcje na okaziciela są notowane na GPW i ich cena wynika z
aktualnego kursu. Cena akcji uprzywilejowanych nie ma obiektywnych, jednoznacznych kryteriów jej wyznaczania, reguluje ją rynek i potencjalny nabywca ( ostatnie transakcje 29 zł za akcję). Akcje uprzywilejowane, których udział w kapitale zakładowym wynosi 9% maja 34 % udziałów w głosach na WZA. Akcje na okaziciela maja odpowiednio: 91 % udziału w kapitale zakładowym oraz 66 % udziałów w głosach na WZA. Praktycznie, akcje uprzywilejowane dają kontrolę nad Spółką? Jest to sytuacja bardzo niekorzystna na Spółki. Umożliwia ona wzajemne blokowanie Akcjonariszy na WZ w najważniejszych dla Spółki decyzjach (emisje, umorzenia akcji, zmiana statutu). Sytuacja ta wynika z historii i polityki założycieli Spółki, którzy chcieli mieć nad nią kontrolę. Dziś, w spółkach uczestniczących w obrocie publicznym, sytuacja taka byłaby niemożliwa., Regulacje prawne nie dopuszczają tak znacznego uprzywilejowania akcji w spółkach publicznych jakie występuje w SIMPLE S.A. Jak wynika z prowadzonego w Spółce Rejestru Akcjonariuszy
Akcji Imiennych Al, założyciele Spółki nie sąjuż posiadaczami tych akcji. Akcje Al były przedmiotem obrotu na rynku. Paradoksalnie, SIMPLE S.A. jako spółka giełdowa nie może pozyskiwać kapitału z emisji akcji, ponieważ każda emisja akcji powoduje zmniejszenie wpływu akcji uprzywilejowanych w głosach na WZA, na co oczywiście nie zgadzają się posiadacze tych akcji. Specyficzna struktura akcji w SIMPLE S.A. negatywnie jest odbierana również przez potencj alnych inwestorów instytucj onalnych, którzy widzą możliwość blokowania rozwoju firmy. Zarząd SIMPLE S.A. , widząc bardzo poważne ograniczenie dalszego rozwoju Spółki, zaproponował rozwiązanie tego problemu i przedstawienie go Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu. Generalnie, zaproponowane rozwiązanie zawiera pewien konsensus dla wszystkich Akcjonariuszy. Zakłada przeprowadzenie dwóch działań: zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii Al na akcje na okaziciela oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru dla dotychczasowych
Akcjonariuszy. Sens tych działań jest tylko wtedy kiedy będą one przeprowadzone równocześnie. Wszystkie te działania zostały zaproponowane w projektach uchwał na WZA. Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. pozytywnie zaopiniowała zaproponowane rozwiązania i zaaprobowała projekty uchwał na WZA. Zamiana akcji uprzywilejowanych Al ,poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych dla Akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane i zamiany ich na akcje na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych Akcjonariuszy Zarząd uważa za celowy i optymalny. Zaproponowany w projektach uchwał na WZA parytet wymiany akcji uprzywilejowanych serii Al na akcje na okaziciela jest następujący: _ za jedną akcję uprzywilejowaną Akcjonariusz otrzymuje prawo do nabycia 2 warrantów, zamienionych na 2 akcje na okaziciela, po cenie emisyjnej l zł za akcję, - posiadana akcja uprzywilejowana zostanie zamieniona na akcje na okaziciela, - w rezultacie, po wymianie, Akcjonariusz posiadający 1 akcję imienną będzie posiadał 3 akcje na okaziciela.
Zarówno parytet wymiany akcji, jak i sposób przeprowadzenia został skonsultowany z posiadaczami akcji uprzywilejowanych, którzy złożyli stosowne oświadczenia dotyczące chęci wymiany akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe. W zakresie emisji akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd rekomenduje emisję nie więcej niż 2.001.149 akcji zwykłych na okaziciela po sugerowanej cenie emisyjnej 2 zł za akcję. Zachęca to do objęcia tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, daje również znaczący cliscount dla tych Akcjonariuszy którzy planują sprzedaż praw poboru. Zdaniem Zarządu zaproponowane relacje parytetów i cen nie dają przywilejów żadnej grupie akcjonariuszy i są sprawiedliwe. Przy pozytywnym scenariuszu przebiegu WZA i realizacji planowanych emisji w Spółce będzie tylko jeden rodzaj akcji - akcje zwykłe na okaziciela w ilości: 4.380.298 akcji. Dotychczasowi Akcjonariusze akcji uprzywilejowanych po konwersji akcji będą mieli mniejszy udział w głosach na WZA 17% (
obecnie 34%) oraz większy udział w kapitale 17% ( obecnie 9%). Zdaniem Zarządu SIMPLE S.A. przeprowadzenie zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii Al na akcje na okaziciela z równoczesną emisją akcji na okaziciela z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy jest celowe, sprawiedliwe dla wszystkich grup Akcjonariuszy i przyniesie następujące korzyści : 1.zlikwiduje problem akcji uprzywilejowanych i możliwość blokowania najważniejszych decyzji na WZ, 2.zwiększy kapitał zakładowy Spółki, 3.zrówna uprawnienia wszystkich akcji i Akcjonariuszy, 4.dostosuje strukturę akcji do obowiązujących standardów i przepisów, 5.zwiększy ilości akcji Spółki i tym samym zwiększy ich płynność na GPW, 6.zlikwiduje negatywne nastawienie Akcjonariuszy instytucjonalnych do obecnej struktury akcji w Spółce, 7.optymalizuje koszty przygotowania i przeprowadzenia dwóch emisji akcji Spółki w oparciu o ten sam prospekt emisyjny. Największą korzyścią proponowanych działań, jest możliwość pozyskania kapitału który będzie
przeznaczony na akwizycje firm IT oraz rozwój produktów. W efekcie zapewni to dalszy dynamiczny rozwój Spółki, zwiększy jej wartość i przyniesie wymierne korzyści dla Akcjonariuszy. Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: § 1 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a.ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., b.złożenie akcji Spółki serii A1 do depozytu
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., c.dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). 2. Zarząd Spółki jest upoważniony do: a.podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; b.złożenia akcji serii A1 do depozytu, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; c.podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umowy o rejestrację akcji serii A1 w depozycie papierów wartościowych; d.podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2011 roku uchwały w sprawie "emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym", z mocą od dnia wydania Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 wszystkich zamienionych zgodnie z ich wnioskami akcji zwykłych na okaziciela serii A1." Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada
2011r.w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego §1. Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: 1.§3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: "§3. 1. Kapitał zakładowy wynosi do 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 ? (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 756.000 ? (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 225.000 ? (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 102.690 ? (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 360.000 ?
(trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 180.000 ? (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 73.350 ? (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 72.864 ? (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 27.000 ? (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 15.245 ? (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - do 2.001.149 ? (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - do 378.000 ? (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda. §
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu." Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w przedmiocie zmian Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dokonująca usunięcia omyłek pisarskich zaistniałych w postanowieniach §3 ust. 2 tiret pierwszy oraz §4 ust. 3 Statutu Spółki §1. Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać
następujących zmian Statutu Spółki: 1.§3 ust. 2, tiret pierwszy Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "-189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda," 2.W §3 Statutu Spółki po ust. 3, dodaje się ust. 4 oraz 5 w następującym brzmieniu: "4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda." "5. Prawo do objęcia akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia." 3.§4 ust 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe." § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy." Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w przedmiocie zmian Statutu Spółki dotyczącej wykreślenia uprzywilejowania akcji imiennych. §1. Na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych, §6 ust. 5 pkt h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: 1.W §3 Statutu Spółki uchyla się w całości ust 3 w brzmieniu: "Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy". § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie emisji "warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011r. w przedmiocie "dematerializacji akcji serii A1 oraz
wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym", z mocą od dnia dokonania przydziału akcji serii K. W wyniku głosowania grupami, w trybie art. 419 ksh, w grupie akcji uprzywilejowanych w głosowaniu jawnym uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 179.200, co stanowi 8,95% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów - 896.000, za- 0 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. W grupie akcji zwykłych w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 744.204, co stanowi 37,19% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 744.204, za- 0 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. Z uwagi na wyniki głosowania w obu grupach, uchwała nr 10 w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za- 1.640.204 głosów,
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne §1. 1. Stawający zwani dalej "Akcjonariuszami" oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną zwaną dalej "Spółką". 2. Firma Spółki brzmi "SIMPLE" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy "SIMPLE" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka działać może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych,
może powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych. 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. §2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z; 2.Drukowanie gazet 18.11.Z; 3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z; 4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z; 5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z; 6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z; 7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z; 8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z; 9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z; 10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z; 11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z; 12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i
telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z; 13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z; 14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z; 15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z; 16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z; 17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z 18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z; 19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z; 20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z; 21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z; 22.Wydawanie książek 58.11.Z; 23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z; 24.Wydawanie
gazet 58.13.Z; 25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 27.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z; 28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z; 29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z; 30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z; 31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z; 32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z; 33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z; 34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z; 35.Działalność portali internetowych 63.12.Z; 36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z; 37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z; 38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z; 39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi 68.20.Z; 40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z; 41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z; 42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z; 43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z; 45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z; 46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z; 47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A; 48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B; 49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C; 50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D; 51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z; 52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z; 53.Pozostała
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z; 54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z; 55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z; 56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z; 57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z; 58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z; 59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z; 60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z; 62.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; 63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z; 64.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych 95.11.Z; 65.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z; II. Kapitał zakładowy i akcje §3. 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 756.000 ? (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 225.000 ? (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 102.690 ? (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 360.000 ? (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 180.000 ? (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 73.350 ? (siedemdziesiąt
trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 72.864 ? (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 27.000 ? (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda, - 15.245 ? (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,? (jeden) złoty każda. 3. Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 5. Prawo do objęcia akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §4. 1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. 2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki wyrażoną pisemnie przez Zarząd. 3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe. 4. Akcje są zbywalne. 5. Akcje mogą być umorzone. 6. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków emisji. 7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy. 8. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości. III. ORGANY Spółki §5. Organami Spółki są: 1.Walne Zgromadzenie, 2.Rada Nadzorcza, 3.Zarząd. §6. 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. 4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga: a.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, c.decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, d.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e.nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, f.powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, g.postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, h.zmiana statutu, i.podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, j. tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych, k.emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l.ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, m.rozwiązanie Spółki, n.wybór likwidatorów, o.umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, p.nabycie
własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. §7. 1.Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. 2.Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. 3.Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez Akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. §8. 1.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. 2.Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i
dołączone do protokołu. 3.Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej. §9. 1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. 2.Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą. 3.Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę
zmianę. §10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. §11. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. §12. 1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej. 2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 3.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 4.Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne. §12a 1.Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki: nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. 2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status niezależnego członka Rady Nadzorczej. §13. 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności ? Wiceprzewodniczący. 2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. 3.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może
nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4.W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę. §14. 1.Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. 2.Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej ? wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. 3.Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. §15. 1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, 3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, 6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, 8) wyznaczanie biegłego rewidenta
do badania rocznego bilansu Spółki, 9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki. 2.W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. §16. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym. § 17. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: - Prezesa Zarządu, - Wiceprezesów Zarządu, - Pozostałych Członków Zarządu. §18. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie. 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent. 4. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin
uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości ? głosów. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji. IV. Gospodarka Spółki §19. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. §20. Spółka tworzy kapitał zapasowy. §21. Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki. §22. Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8/100 części czystego zysku
rocznego wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. §23. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków. §24. Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. §25. O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. V. Postanowienia końcowe §26. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem"w likwidacji". §27. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". §28. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawne." Uchwała nr 11 została
podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r.w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje: §1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 25 listopada 2011 roku, a ponadto do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony w ramach emisji akcji serii J i
K oraz wprowadzenia wszelkich innych niezbędnych zmian o charakterze redakcyjnym, w szczególności poprzez zmianę numeracji poszczególnych §§ Statutu Spółki. §2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. "Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2011r. w przedmiocie dokonania zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. §1. W regulaminie walnego zgromadzenia spółki SIMPLE S.A. w Warszawie (Spółka), dalej zwanym Regulaminem, dokonuje się następujących zmian: 1.§2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§2. TRYB ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposób,
aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 2.Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w §2 ust 1 Regulaminu; 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a. Zarząd w każdym przypadku, gdy uzna to za niezbędne; b.Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia; żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@simple.com.pl. 5.Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. 6.Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad." 2.§3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§3. OGŁOSZENIE 1.Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2.Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia." 3.§4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 4. PRAWO
UCZESTNICTWA I LISTA AKCJONARIUSZY. 1.Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności są: a.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela Spółki, będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). b.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela Spółki mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej; c.Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; d.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również osoby, których
mandaty w ww. organach Spółki wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podejmowane będą uchwały w przedmiocie udzielenia tym osobom absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby e.osoby zaproszone przez Zarząd, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zdaniem Zarządu; f.główny księgowy Spółki oraz biegły rewident sporządzający raport z badania sprawozdania finansowego Spółki. 2.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana" 4. §5 Regulaminu, dotychczasowo błędnie określony jako §4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§5. FORMA UCZESTNICTWA 1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 2.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymaga przesłania na adres e-mail: wza@simple.com.pl skanu pełnomocnictwa, w formacie PDF,z własnoręcznym podpisem akcjonariusza oraz skan dowodu osobistego akcjonariusza, w taki sposób, aby dotarły do Spółki przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 3.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest
członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W takim przypadku pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 4.Pełnomocnicy reprezentujący akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni wykazać się ponadto dokumentem potwierdzającym należyte umocowanie osób reprezentujących takiego akcjonariusza. 5.Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 6.Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 7.Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 8. Akcjonariusz posiadający akcje Spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków." 5.§10 Regulaminu, dotychczasowo błędnie określony jako §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§10. SPOSÓB GŁOSOWANIA 1.Akcje zwykłe dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikającej ze Statutu. 2.Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. 3. Głosowanie jest jawne. 4.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 5.Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 6.Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie." 6. §13 Regulaminu, dotychczasowo błędnie określony jako §12, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 13. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GRUPAMI 1.Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2.Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 3.Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. 4.Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w §12 ust. 1 Regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 5.Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami § 12 Regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. 6.W głosowaniu określonym w § 12 ust. 1 i 3 Regulaminu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych" 7.§16 Regulaminu, dotychczasowo błędnie określony jako §15, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 16. WEJŚCIE W ŻYCIE. ODESŁANIE DO PRZEPISÓW 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia; 2.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a mających z nim związek odpowiednie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku,
nr 94, poz. 1037, ze zmianami)." 8. Dokonuje się zmiany numeracji §§ dotychczasowo oznaczonych numerami od 5 do 9, 11 do 12 oraz od 13 do 15, w taki sposób, że nadaje się im kolejne numery, zgodnie ze zmianą dokonaną w §1 ust 4, ust 5 i ust 6 niniejszej Uchwały. §2. Przyjmuje się tekst jednolity regulaminu o następującej treści: "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SIMPLE Spółka Akcyjna § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń SIMPLE S.A. 2.Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. § 2. TRYB ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposób, aby odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 2.Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła w terminie określonym w §2 ust 1 Regulaminu. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a.Zarząd w każdym
przypadku, gdy uzna to za niezbędne; b.Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane. 4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia; żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@simple.com.pl. 5.Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. 6.Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia-lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. § 3. OGŁOSZENIE Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. § 4. PRAWO UCZESTNICTWA I LISTA AKCJONARIUSZY 1.Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności są: a. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela Spółki, będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia- (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu); b.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela Spółki mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji
zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej; c. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; d.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również osoby, których mandaty w ww. organach Spółki wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podejmowane będą uchwały w przedmiocie udzielenia tym osobom absolutorium z wykonania obowiązków przez te osoby; e.osoby zaproszone przez Zarząd, jeżeli, zdaniem Zarządu, udział tych osób jest uzasadniony; f.główny księgowy Spółki oraz biegły rewident sporządzający raport z badania sprawozdania finansowego
Spółki. 2.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. § 5. FORMA UCZESTNICTWA 1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 2.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej wymaga przesłania na adres e-mail: wza@simple.com.pl skanu pełnomocnictwa, w formacie PDF, z własnoręcznym podpisem akcjonariusza oraz skan dowodu osobistego akcjonariusza, w taki sposób, aby dotarły do Spółki przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 3.Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W takim przypadku pełnomocnik, o którym mowa Niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 4.Pełnomocnicy reprezentujący akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni wykazać się ponadto dokumentem potwierdzającym należyte umocowanie osób reprezentujących takiego akcjonariusza. 5.Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 6.Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. 7.Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 8.Akcjonariusz posiadający akcje Spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. § 6. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA 1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Osoba
otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3.Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów. 4.Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczań głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 5.Obrady odbywają się według przedstawionego porządku. § 7. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ 1.Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań. 2.Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 3.Liczebność Komisji Skrutacyjnej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. 4.Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji Skrutacyjnej. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na
kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa, a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej. § 8. PORZĄDEK OBRAD 1.Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę. 2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 3.Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. 4.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. § 9. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad. 2.Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany. 3.Przewodniczący
przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji. 4.Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych. 5.Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie. 6.Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta albo, że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości. 7.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. 8.Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne. 9.Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia zawierać powinno określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba że Walne Zgromadzenie na
wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej. 10.Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. 11.Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. 12.W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad. 13.Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad. 14.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 15.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. 16.Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników
Walnego Zgromadzenia. § 10. SPOSÓB GŁOSOWANIA 1. Akcje zwykłe dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu. 2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. 3. Głosowanie jest jawne. 4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 5. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 6. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. § 11. TRYB GŁOSOWANIA 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. 2.Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. 3.Głosy oddane to glosy za, przeciw
lub wstrzymujące się. 4.Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 5.Uchwały, co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych. 6.Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie głosowania przez wszystkich akcjonariuszy lub w trybie głosowania oddzielnymi grupami. § 12. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PRZEZ WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY 1.Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, co liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu. W przypadku wyborów uzupełniających uchwałę, co do liczby wakujących mandatów.
2.Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej. 3.Po przeprowadzeniu głosowania, na Członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności liczby uzyskanych głosów za. 4.W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę, co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej. § 13. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GRUPAMI 1.Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2.Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 3.Mandaty w Radzie Nadzorczej
nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4.Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w §12 ust. 1 Regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 5.Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami § 13 Regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. 6.W głosowaniu określonym w § 13 ust. 1 i 3 Regulaminu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych. §14. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. 2.W
protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 3.Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd. 4.Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał. §15. ZMIANA REGULAMINU Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. § 16. WEJŚCIE W ŻYCIE. ODESŁANIE DO PRZEPISÓW 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 2.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a mających z nim związek, odpowiednie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami)." Uchwała nr 13
została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie tj. liczba akcji z których oddano ważne głosy 923.404, co stanowi 46,14% akcji w kapitale zakładowym, liczba ważnych głosów- 1.640.204, za - 1.640.204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, przy braku sprzeciwu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple@simple.com.pl simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Bogusław Mitura Prezes Zarządu
2011-11-25 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48ml1q

Podziel się opinią

Share
d48ml1q
d48ml1q