Trwa ładowanie...
d13hf8q
espi

SIMPLE - Umowa znacząca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu (31/2011)

SIMPLE - Umowa znacząca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu (31/2011)

Share
d13hf8q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 20 grudnia 2011 roku uzyskał informację o zawarciu przez "Consortia" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000400009), jako Wykonawcą, a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, jako Zamawiającym umowy nr 731 z dnia 15 grudnia 2011 roku, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3, Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, której to umowy przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemów wspomagania działalności administracyjnej i naukowej oraz systemu wspomagania analiz i monitorowania procesów naukowo ? medycznych i zarządczych, wraz z dostawą infrastruktury gromadzenia danych. Powyższe oznacza, iż w życie weszła umowa o podwykonawstwo, zawarta pomiędzy Emitentem jako Podwykonawcą, a "Consortia" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000400009), jako Wykonawcą, zawarta w Warszawie
w dniu 07 października 2011 roku "Umowa". Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Emitenta usług związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania (m. in. systemu ERP oraz modułu budżetowania) jak również usług związanych z serwisem gwarancyjnym oraz świadczeniem przez okres 5 lat usługi Service Level Agreement (SLA). Z tytułu usług świadczonych w oparciu o Umowę Emitent uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 4.450.000,00,- złotych netto. Emitent obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy następujących kar umownych: 1.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, z winy Emitenta, będącego podwykonawcą ? w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Emitentowi; 2.W przypadku naruszenia postanowień o poufności ? w wysokości 10% należnego wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji gdy Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego; Niezależnie od zapłaty kar umownych Emitent może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego,
jeżeli poniesiona szkoda przewyższy wartość kar umownych. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym zawarcia przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym, która to umowa została zawarta w dniu 15 grudnia 2011 rok. Umowa została uznana za umowę znaczącą na podstawie kryterium wskazanego w §2 ust 1 pkt 44a) rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

| | | SIMPLE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SIMPLE | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-555 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bronisława Czecha | | 49/51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 812 58 98 | | 815 49 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | simple@simple.com.pl | | simple.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-00-22-578 | | 012642634 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Bogusław Mitura Prezes Zarządu
2011-12-20 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13hf8q

Podziel się opinią

Share
d13hf8q
d13hf8q