Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Raport roczny R 2013

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Raport roczny R 2013
Share
d1y1yes
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody z inwestycji 3 865 6 282 918 1 505
Wynik z inwestycji netto (76 239) (6 662) (18 105) (1 596)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2 081 (4) 494 (1)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (74 158) (6 666) (17 611) (1 597)
Zysk (strata) brutto (74 158) (6 666) (17 611) (1 597)
Zysk (strata) netto (74 158) (6 666) (17 611) (1 597)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 471 (10 135) 112 (2 428)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (463) 4 964 (110) 1 189
Przepływy pieniężne netto, razem 8 (5 171) 2 (1 239)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,50) (0,05) (0,12) (0,01)
Aktywa razem 45 404 119 942 10 948 29 339
Zobowiązania i rezerwy, razem 31 837 32 506 7 677 7 951
Kapitał własny (aktywa netto) 13 567 87 436 3 271 21 387
Kapitał zakładowy 14 685 13 949 3 541 3 412
Liczba akcji (w szt.) 146 850 643 139 489 990 146 850 643 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,09 0,63 0,02 0,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe SC SA za 2013.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Skystone Capital SA za 2013 rok
Opinia i raport bieglego rewidenta SC 2013.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego
Sprawozdanie zarządu z działalności SC SA za 2013.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Skystone Capital SA za rok 2013
Oświadczenie do sprawozdania jednostkowego 2013.pdf Oświadczenie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
PKF Consult Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1y1yes

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2014-04-25 Andrzej Marciniak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes