Trwa ładowanie...
d4f1ixo

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKYSTONE CAP ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKYSTONE CAPITAL S.A. (10/2015)

Share
d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 ? 4022 w zw. z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz w związku z treścią §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., które odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Jupiter (Centrum Handlowe Jupiter), przy ul. Towarowej 22 (wejście A, piętro II), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku
obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 4022 Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Projektowane zmiany Statutu Przedmiotem obrad będzie m.in. projekt zmiany art. 2 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ?Siedzibą Spółki jest Poznań? W przypadku przyjęcia zmiany art. 2 Statutu brzmieć będzie następująco: ?Siedzibą Spółki jest Warszawa? Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu: 1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 2 marca 2015 roku (Dzień Rejestracji). 2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 2 marca 2015 roku, oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Garbary 95B/10, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@skystone.pl. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skystone Capital S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.skystone.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: wz@skystone.pl Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Skystone Capital S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 lutego 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@skystone.pl Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@skystone.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@skystone.pl. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać: a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), c) imię i
nazwisko pełnomocnika, d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, f) datę udzielenia pełnomocnictwa, g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.skystone.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Skystone Capital S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww.
ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu. Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Skystone Capital S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Skystone Capital S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. jest 2 marca 2015 roku (?Dzień Rejestracji?). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-757 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Garbary | | 95B/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@skystone.pl | | www.skystone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-02-20 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

Podziel się opinią

Share
d4f1ixo
d4f1ixo