Trwa ładowanie...
d3nxr3f

Śląskie/ Konkursy na projekty gospodarki wodno-ściekowej

Wsparcie na łączną kwotę 193 mln zł będzie dostępne w ogłoszonych przez zarząd woj. śląskiego naborach projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej we wszystkich czterech subregionach województwa. Najwięcej środków - 81,5 mln zł - trafi do subregionu centralnego.

Share
d3nxr3f

W woj. śląskim poprzez lokalne samorządy wdrażające tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/ RIT) rozdzielanych jest ok. 32 proc. środków tamtejszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Dostaną one do podziału łącznie 1,1 mld euro.

W przypadku woj. śląskiego ZIT wdraża tzw. subregion centralny. Pozostałe subregiony woj. śląskiego - również funkcjonalnie ze sobą powiązane i mające doświadczenie w takiej współpracy - korzystają z narzędzia pod nazwą Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Podstawą wdrażania ZIT i RIT są przygotowywane w subregionach strategie. Diagnozują one problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficzne i społeczne, które mają wpływ na obszar subregionów. Zawierają też sposoby rozwiązywania tych problemów m.in. w postaci propozycji rodzajów projektów do realizacji.

d3nxr3f

Pierwsze nabory w ramach ZIT/RIT zostały ogłoszone w ub. roku. Nabór z tzw. poddziałania 5.1.1 (gospodarka wodno-ściekowa) będzie otwarty do końca października br. To jeden z czterech ogłoszonych obecnie naborów wniosków dla ZIT - obok dotyczących gospodarki odpadami, ochrony różnorodności biologicznej oraz promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

Według danych związku subregionu centralnego do 12 sierpnia zakończono już pięć naborów ZIT, w dziewięciu kolejnych trwała w tym czasie procedura oceny.

W obecnie trwającym naborze projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej wnioski mogą dotyczyć budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

O dofinansowanie inwestycji mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają samorządy lub ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

d3nxr3f

W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze tzw. aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne - o wielkości 2-10 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). To pojęcie oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty zlokalizowane w aglomeracjach ujętych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, a także projekty zlokalizowane w aglomeracjach, które zgłoszone zostaną do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów wynoszą w subregionach: zachodnim 18,9 mln zł (16,9 mln zł z UE i 1,9 mln zł współfinansowania z budżetu państwa), północnym 72,6 mln zł (66,8 mln zł z UE i 5,8 mln zł z budżetu państwa), południowym 19,8 mln zł (17,8 mln zł z UE i 2,09 mln z budżetu państwa), a centralnym - 81,4 mln zł (72,9 mln zł z UE oraz 8,5 mln zł z budżetu państwa).

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017 r.

d3nxr3f

Podziel się opinią

Share
d3nxr3f
d3nxr3f