Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

SMS Kredyt Holding S.A. - Program skupu akcji własnych (98/2014) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Program skupu akcji własnych (98/2014)
Share
d2sacgx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 98 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (?Spółka?) działając na postawie uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.09.2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki (?Uchwała NWZA?) niniejszym informuje, iż podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia przez Spółkę nabywania akcji własnych w celu umorzenia i przyjął ?Program odkupu akcji własnych? (?Program Odkupu?), zgodnie z którym dokonywane będą transakcje nabycia akcji Spółki. Celem Programu Odkupu jest nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych w ramach Programu Odkupu nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji Programu Odkupu kapitale rezerwowym stanowiącym Fundusz Odkupu, którego wysokość wyniesie nie więcej niż 250.000,00 zł, co obejmuje oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia. Cena, za którą Spółka nabędzie akcje
własne nie może być niższa niż cena nominalna akcji i wyższa niż 2,00 zł (dwa złote) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki. Czas trwania Programu Odkupu obejmuje okres 12 (dwanaście miesięcy) liczony od dnia powzięcia Uchwały NWZA tj. od dnia 23 września 2014 roku, ale nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Rozpoczęcie Programu Odkupu zaplanowane jest na dzień 20 listopada 2014 roku, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z Programu Odkupu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Treść przyjętego przez Zarząd Spółki Programu Odkupu zostaje podana do publicznej wiadomości i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: §3 pkt 1 w zw. z §3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ProgramOdkupuAkcjiWlasnychSMSKredytHolding_SA-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarzadu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx