Trwa ładowanie...
dhv0dsw
espi

SMT SA - Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. (47/2013)

SMT SA - Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. (47/2013)
Share
dhv0dsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. (poprzednio Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym przedstawia aktualizację prognozy wyników finansowych na 2013 rok, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku. Podstawą do sporządzenia aktualizacji prognozy wyników finansowych na 2013 rok jest ocena bieżącej realizacji budżetu przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta oraz dokonanie aktualizacji projekcji finansowej do końca roku. Dotychczas ogłoszone prognozy wyników finansowych przedstawiały się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, - EBITDA wyniesie 16 mln zł, - skonsolidowany zysk netto wyniesie 13,5 mln zł, - EPS 1,19 zł na akcję. Prognozy wyników finansowych Emitenta po aktualizacji przedstawiają się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, - EBITDA wyniesie 17,5 mln zł, - skonsolidowany zysk netto wyniesie 15 mln zł, - EPS 1,33 zł na akcję (EPS jest wyliczony w oparciu o liczbę
akcji wynoszącą 11.308.323 szt.) Komentarz do prognoz: Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że podwyższenie uprzednio ogłoszonych prognoz wynika ze zwiększenia marżowości projektów, do którego przyczyniły się zmiany strukturalne realizowane w grupie kapitałowej, centralizacja zarządzania usługami wewnętrznymi oraz wykorzystanie nowych narzędzi do kontrolingu realizowanych projektów. Podstawy i istotne założenie prognozy nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco: ? stabilna sytuacja rynkowa w segmencie mediów i technologii informatycznych, ? osiągniecie przez SMT Software S.A. i Codemedia S.A. wyników zgodnych z prognozami podanymi w raportach bieżących nr: 55/2012, 35/2012, 49/2013 ? objęcie konsolidacją pełną Spółki zależnej iAlbatros S.A., ? nieuwzględnianie efektu zdarzeń jednorazowych takich jak np. planowana sprzedaż Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A., ? udział Emitenta (bezpośrednio i pośrednio) w głównych podmiotach objętych konsolidacją pełną wynoszący: SMT Software S.A. ? 100%, Codemedia S.A. ?
100%, Lemon Sky sp. z o.o. S.KA. ? 80%, iAlbatros S.A. ? 53%, Xantus S.A. ? 50%, Trade Tracker Poland sp. z o.o. ? 50%. Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Emitenta na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych, Emitent dokona korekty prognozy i niezwłocznie przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. Powyższa prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. Podstawa prawna: § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Adam Kuszyk Adam Kuszyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw