Trwa ładowanie...
d2kjcqz

ŚNIEZKA - Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej (23/2011)

ŚNIEZKA - Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej (23/2011)

Share
d2kjcqz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 7 grudnia 2011 roku umów sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez emitenta w spółce zależnej Farbud Sp. z o.o. w ten sposób, że: 1. 1068 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem) udziałów posiadanych w spółce Farbud Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zostało sprzedane na rzecz Pana Jerzego Samonka (dotychczasowego udziałowca spółki Farbud) za łączną cenę 2.381.260 zł. (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona przez Nabywcę w następujących terminach: - kwota 430.960,00 zł w terminie do dnia 31.12.2012 r. - kwota 497.800,00 zł w terminie do dnia 31.12.2013 r. - kwota 474.800,00 zł. w terminie do dnia 31.12.2014 r. - kwota 501.800,00 zł. w terminie do dnia 31.12.2015 r. - kwota 475.900,00 zł w terminie do dnia 31.12.2016 r. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem następującego warunku zawieszającego: Niniejsza umowa wchodzi w życie w razie skutecznego ustanowienia przez
Nabywcę zabezpieczeń określonych w umowie tj. a) hipoteki na przysługującym Spółce FARBUD sp. z o.o. w Lublinie prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki o nr 14/3 i 14/5 objętej księga wieczystą nr KW ZA1Z/00007606/3 wpisanej na pierwszym miejscu do kwoty 2.500.000 zł. (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wraz z oświadczeniem spółki FARBUD sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości określone w art. 777 §1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego. Oświadczenie zostanie złożone w akcie notarialnym ustanawiającym hipotekę. b) notarialne oświadczenie Nabywcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. 2. 104 (sto cztery) udziały w Spółce pod firmą Farbud sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie o wartości nominalnej 1000 zł. (tysiąc złotych) każdy zostało zbyte na rzecz spółki Farbud Sp. z o.o. w celu umorzenia udziałów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks Spółek Handlowych oraz postanowieniami Umowy Spółki.
Wynagrodzenie Śnieżki za zbyte udziały wynosi 1.008.280,00 zł. (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Wynagrodzenie to zostanie zapłacone w terminie do 31 grudnia 2011 roku. W wyniku powyższych transakcji Śnieżka S.A. nie posiada już żadnych udziałów w spółce Farbud Sp. z o.o. i spółka Farbud Sp. z o.o. przestała wchodzić w skład Grupy Kapitałowej emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2011-12-07 Halina Flis Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz