Trwa ładowanie...
d2jk0bj

SOBIESKI - Wyniki za I półrocze 2012 (25/2012)

SOBIESKI - Wyniki za I półrocze 2012 (25/2012)

Share
d2jk0bj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki za I półrocze 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BELVEDERE Komunikat prasowy Beaucaire, 31 października 2012 Wyniki za I półrocze 2012 W I półroczu roku 2012, skonsolidowane obroty Grupy wyniosły 429,5 miliona ?, czyli wzrosły o blisko 2% (5,4% przy stałym kursie wymiany) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obrotowego. Ogólnie rzecz biorąc, trwające postępowanie naprawcze w znaczny sposób hamuje rozwój działalności spółek. W analizowanym okresie: ? W Polsce, wódki Grupy zyskały ilościowo kolejne udziały w rynku, z wynikiem 21,9% udziałów łącznie w pierwszych 6 miesiącach roku obrotowego 2012 (źródło: Nielsen). Tendencja wzrostowa jest utrzymywana dzięki ogromnemu sukcesowi wódki Krupnik, wprowadzonej na rynek w kwietniu 2010. ? We Francji, działalność lekko spadła ? o 2,8%, głównie za sprawą podwyżki podatków od alkoholu, wprowadzonej 1 stycznia bieżącego roku. ? Sprzedaż wyrobów Grupy na Litwie wzrosła o 15% - pierwszy raz od 2008 r., kiedy to kryzys międzynarodowy ciężko dotknął ten kraj, a co za tym idzie prowadzące działalność na
jego obszarze lokalne spółki należące do Grupy. ? Rozpoczął się drugi etap wprowadzonej w życie pod koniec 2007 strategii, związanej z wprowadzeniem wódki Sobieski na rynek amerykański. Jej celem jest szybkie uzyskanie zysków z inwestycji handlowych i marketingowych, prowadzonych w tym kraju od 5 lat. Bieżący wskaźnik Ebitda za I półrocze jest ujemny, -5,6 miliona ?, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił + 0,5 miliona ?. Zmiana ta wynika głównie z: (i) osłabienia działalności we Francji, gdzie wskaźnik Ebitda jest ujemny, -2,4 miliona ? w stosunku do + 4,0 milionów ? w I półroczu 2011 r., a to przede wszystkim z powodu wzrostu podatków od alkoholu we Francji od 1 stycznia 2012 r., co skłoniło klientów do zaopatrzenia się na zapas pod koniec roku 2011; ujemny wynik został po części skompensowany przez (ii) poprawienie rentowności w Polsce, gdzie wskaźnik Ebitda kształtuje się na poziomie blisko 8 milionów ?, w porównaniu do 6,8 miliona ? za pierwsze sześć miesięcy roku 2011. Skonsolidowany
wynik działalności operacyjnej za pierwszych 6 miesięcy 2012 r. wynosi -26,5 miliona ?. Na dzień 30 czerwca 2011 r. był on również ujemny i wynosił -10,2 miliona ?. Głównym czynnikiem, mającym wpływ na tę zmianę były honoraria i koszty związane z postępowaniami wszczętymi od 2008 przez Steering Comittee FRN, które spółka Belvéd?re S.A. zobowiązała się wziąć na siebie, zgodnie z zapisami Propozycji Spłaty Zadłużenia. Na 30 czerwca 2012, została zaksięgowana rezerwa na ten cel, w kwocie blisko 9 milionów ?. Koszt zadłużenia w analizowanym okresie wyniósł 17,0 milionów ?, czyli pozostaje niezmienny w stosunku do wyniku za I półrocze ubiegłego roku. Wynik finansowy na 30 czerwca 2012 to kwota -20,6 miliona ?, podczas gdy na 30 czerwca 2011 wyniósł on -19,8 miliona ?. Obciążenie podatkowe wyniosło w I półroczu 2012 4,4 miliona ?. Obejmuje głównie zaksięgowaną rezerwę na kontrolę skarbową, której podlegają spółki francuskie, w wysokości 3 milionów ?. Na 30 czerwca 2011 r. obciążenie to wynosiło 0,5 miliona ?. Na
30 czerwca 2012 r., wynik netto wykazuje stratę w wysokości - 51,4 miliona ?, w porównaniu ze stratą w kwocie - 30,5 miliona ?, odnotowaną na 30 czerwca 2011 r. Sytuacja Grupy i perspektywy Ważne wydarzenia oraz informacje związane z toczącymi się postępowaniami prawnymi zostały opisane w Załącznikach do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30 czerwca 2012 r. W skrócie: Grupa postanowiła znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dotyczące toczących się od 4 lat postępowań. Dzięki jasno przedstawionej sytuacji spółki oraz elementom, które przyczyniły się do jej sukcesu, powstały przesłanki do dalszego rozwoju. Jeśli chodzi o toczące się postępowania, Propozycje Spłaty Zadłużenia (opisane w Informacji nr 1 Załączników do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 30 czerwca 2012 r.), opierają się one głównie na programie zbycia aktywów, który ? w zależności od uzyskanej kwoty przychodu netto ze zbycia ? zostanie uzupełniony lub też zastąpiony zamianą zobowiązań na kapitał. Co do
kalendarza zbyć aktywów, Administrator Sądowy wyznaczył termin składania wiążących ofert przez ewentualnych nabywców na 14 grudnia 2012 r. Przewiduje się, że najpóźniej 20 marca 2013 r. zostanie przedstawiony plan dotyczący kontynuowania działalności, oparty na Propozycjach Spłaty Zadłużenia, który musi zostać zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Belvéd?re oraz przez Sąd Gospodarczy w Dijon. Co się tyczy planu działalności operacyjnej, w II półroczu 2012 r. Grupa zamierza nadal prowadzić działalność w najważniejszych krajach, w szczególności w Polsce. We Francji, po trudnym początku roku, przewiduje się poprawę sytuacji w II półroczu. Opinia biegłych rewidentów Biegli rewidenci zatwierdzili skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe z zastrzeżeniem (i) co do konsekwencji decyzji, które zostaną podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Sąd Gospodarczy w Dijon najpóźniej 20 marca 2013, w ramach procedury zatwierdzenia Propozycji Spłaty Zadłużenia i planu kontynuowania
działalności, które zostaną im przedłożone; (ii) dotyczącym niedociągnięć kontroli wewnętrznej. Półroczne sprawozdanie finansowe znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.belvedere.fr Kontakt: Finance Belvedere info@belvedere.fr Media FTI Consulting Strategic Communications Tél. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - guillaume.foucault@fticonsulting.com Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CommuniqueBVDH12012_VD.pdf | Wyniki za I półrocze 2012 plik z tabela | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Not available.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-22 Krzysztof Tryliński Dyrektor Generalny Belvedere SA Krzysztof Tryliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

Podziel się opinią

Share
d2jk0bj
d2jk0bj