Trwa ładowanie...
d1pn8p3

SONEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

SONEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 639 53 047 13 997 12 597
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 034 7 931 1 918 1 883
Zysk (strata) brutto 8 289 8 071 1 978 1 917
Zysk (strata) netto 7 643 7 221 1 824 1 715
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 562 12 504 1 805 2 969
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 668 -5 185 -1 353 -1 231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 793 -4 568 -667 -1 085
Przepływy pieniężne netto, razem -898 2 751 -214 653
Aktywa, razem 80 887 76 323 18 977 18 404
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 050 12 315 3 062 2 969
Zobowiązania długoterminowe 196 62 46 15
Zobowiązania krótkoterminowe 7 248 6 909 1 700 1 666
Kapitał własny 67 837 64 008 15 916 15 434
Kapitał zakładowy 1 400 1 400 328 338
Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,52 0,13 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,55 0,52 0,13 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,85 4,57 1,14 1,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,85 4,57 1,14 1,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,30 0,44 0,07 0,10
Podstawowe pozycje bilansu przeliczono na euro wg kursu średniego z tabel NBP z dnia 31 grudnia każdego roku. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pokazano w euro po przeliczeniu wg średniego kursu obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów średnich NBP w publikowanych tabelach obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK SONEL Pismo Zarządu do SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014.pdf Pismo Zarządu do SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014
GK SONEL Oświadczenie zarządu w sprawie sporządzenia SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014
GK SONEL Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego do badania SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego do badania SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014
GK SONEL skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sonel za 2014 rok
GK SONEL Sprawozdanie z działalność GK za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Sonel za 2014 rok
GK SONEL SSF opinia.pdf Opinia Biegłego Rewidenta do SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014 rok
GK SONELSSFraport.pdf Raport Biegłego Rewidenta do SSF Grupy Kapitałowej Sonel za 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
2015-03-20 Jan Walulik Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Wojciech Kwiatkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hodij Dyrektor Finansowy
2015-03-20 Magdalena Andrzejewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3