Trwa ładowanie...
d38yy97
d38yy97
espi

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji Emitenta w ramach zdefiniowanego zakupu akcji własnych uchwalonego ...

STARHEDGE S.A. - Nabycie akcji Emitenta w ramach zdefiniowanego zakupu akcji własnych uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 lipca 2014 roku oraz jednoczesna kontynuacja programu skupu akcji własnych (70/2014)
Share
d38yy97

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta w ramach zdefiniowanego zakupu akcji własnych uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 lipca 2014 roku oraz jednoczesna kontynuacja programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką) informuje, że działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2013 roku, tj. w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 14 lipca 2014 roku, Spółka w dniu 15 lipca 2014 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 644.700 akcji własnych po średniej cenie jednostkowej za jedną akcję wynoszącej 0,39 zł. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Zarząd Spółki informuje, że akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, w dniu nabycia reprezentowały 1,92 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,92 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto informuje, że od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółka nabyła łącznie 1.094.700 akcji własnych stanowiących na dzień dzisiejszy 3,26 proc. kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 3,26 proc. głosów na Walnym
Zgromadzeniu. W związku z powyższym Zarząd potwierdza, że z uwagi na nie nabycie na dzień dzisiejszy przez Spółkę zakładanej uchwałą Walnego Zgromadzenia ilości akcji własnych, skupu akcji będzie kontynuowany na zasadach opublikowanych w raporcie bieżącym nr 69 z dnia 14 lipca 2014 roku poprzez przeznaczanie środków Spółki na zdefiniowany zakup akcji do ilości 3.028.800 sztuk. Niniejszy raport przekazano do publicznej wiadomości zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 185, poz.
1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
info@globalenergy.pl www.globalenergy.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38yy97

Podziel się opinią

Share
d38yy97
d38yy97