Trwa ładowanie...
d87w7k2

STOMIL SANOK SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

STOMIL SANOK SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d87w7k2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 768 610 720 137 183 472 171 014
Zysk operacyjny 107 947 90 170 25 768 21 413
Zysk przed opodatkowaniem 108 595 88 155 25 922 20 935
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 85 696 69 147 20 456 16 421
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 133 547 107 105 31 878 25 435
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -52 893 -14 970 -12 626 -3 555
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 559 -15 734 -4 669 -3 736
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 61 047 76 391 14 572 18 141
Liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922 26 682 260 26 881 922 26 682 260
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 070 463 26 881 922 27 070 463 26 881 922
Zysk na jedną akcję 3,19 2,59 0,76 0,62
Rozwodniony zysk na jedna akcję 3,17 2,57 0,76 0,61
Aktywa razem 621 621 514 109 145 842 123 965
Zobowiązania długoterminowe 35 393 39 132 8 304 9 436
Zobowiązania krótkoterminowe 202 530 144 563 47 517 34 858
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 383 698 330 414 90 021 79 672
Kapitał akcyjny 5 376 5 376 1 261 1 296
List Prezesa Zarządu oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostały przekazane w Raporcie rocznym Spółki Stomil Sanok S.A. za 2014 rok, w dniu 20.03.2015 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Grupy Stomil Sanok SA 2014.pdf Sprawozdanie finansowe grupy, sprawozdanie z działalności, oświadczenie, opinia i raport biegłego.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STOMIL SANOK SA | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Reymonta | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (013) 46-544-44 | | (013) 46-544-55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@stomilsanok.com.pl | | www.stomilsanok.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 687-00-04-321 | | 004023400 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Marek Łęcki Prezes Zarządu
2015-03-12 Marta Rudnicka Członek Zarządu
2015-03-12 Grażyna Kotar Członek Zarządu
2015-03-12 Marcin Saramak Członek Zarządu
2015-03-12 Rafał Grzybowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

Podziel się opinią

Share
d87w7k2
d87w7k2