Trwa ładowanie...
d1nt05m
espi

SYGNITY - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz ...

SYGNITY - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał (10/2015)

Share
d1nt05m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. Porządek obrad oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SYGNITY spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162 (?Spółka?), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 marca 2015 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) pod adresem Al. Jerozolimskie 180. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. 10) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki. 11) Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie później niż w dniu 10 marca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie oraz doręczone Zarządowi Spółki osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 180, z dopiskiem ?Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego? lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (względnie akcjonariuszy) oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności: a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, a także, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną ? kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób
fizycznych). Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Projekty uchwał powinny zostać złożone na piśmie oraz doręczone
Spółce osobiście lub wysłane przesyłką pocztową na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, z dopiskiem ?Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego? lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl . Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (względnie akcjonariuszy) oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności: a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, a także, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną ? kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych). Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Informacja o prawie akcjonariuszy do
zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do jego porządku obrad. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego ?Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu?) zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie wynika z danych zawartych we właściwym rejestrze, to powinni dysponować pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Spółka przypomina, iż informacja pobrana na podstawie art.
4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiada odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS. Każdy pełnomocnik lub przedstawiciel akcjonariusza powinien posiadać na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy poświadczający jego tożsamość. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie. Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez
pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny ? z uwagi na wzgląd akcjonariuszy - zostać
doręczone Spółce najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zaś z uwagi na treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki nie jest możliwe również wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. Pozostałe informacje dla akcjonariuszy. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na dzień 15 marca 2015 roku, tj. dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?Dzień Rejestracji?). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusz zobowiązany jest - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe). Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w jej
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie otrzymanego od KDPW wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na to Walne Zgromadzenie Spółki. Dokumentacja oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kompletna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a także wszelkie informacje dotyczące tego Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać dostęp do ww. dokumentacji również w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego Spółki w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wyłożona będzie do
wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego przez trzy dni powszednie przed terminem tego Walnego Zgromadzenia Spółki w godzinach 9-17. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się w dniu tego Walnego Zgromadzenia 30 minut przed przewidzianą godziną otwarcia jego obrad, tj. o godz.: 9:30. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki
informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity S.A. oraz zasadą części III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2014 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 460 346 tysięcy złotych oraz
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12 475 tysięcy złotych. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku Zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 443 964 tysięcy złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazujące zysk
netto w wysokości 13 011 tysięcy złotych. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2014 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, w kwocie 12 475 tys. złotych, na: (i) kapitał zapasowy Spółki - w kwocie 6 237,5 tys. złotych (ii) kapitał rezerwowy Spółki? w kwocie 6 237,5 tys. złotych, utworzony w celu nabycia
akcji własnych Spółki. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity, działając na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą uchwałą w sprawie przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych Spółki, postanawia: 1. Udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. 2. Nabycie akcji własnych może nastąpić z (i do wysokości) środków stanowiących kapitał rezerwowy utworzony w tym celu uchwałą nr [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 31 marca 2015 roku, przy czym kwota ujęta w tymże kapitale rezerwowym stanowi nieprzekraczalną kwotę przeznaczoną na
wykup akcji własnych obejmującą oprócz ceny nabywanych akcji także koszty ich nabycia. 3. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których łączna wartość nominalna nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2018 r. 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż cena nominalna jednej akcji Spółki i nie wyższą niż 100 złotych za jedną akcję Spółki. 7. Akcje własne Spółki mogą zostać nabyte w celu: a) ich umorzenia; b) finansowania transakcji inwestycyjnych Spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów; c) realizacji przyszłych systemów motywacyjnych; d) innym niż wyżej określone. 8. W ramach postanowień pkt 7 a), b), c) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do
określenia według swojego uznania celu lub celów nabycia akcji własnych Spółki. 9. W przypadku określenia celu zgodnie z postanowieniami pkt 7 lit. d) powyżej, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej Uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015
roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bargieł Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi Na podstawie
art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.,
udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej
Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [
] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [] z
dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Uchwała nr [__] z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kristofowi Zorde Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Kristofowi Zorde absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2015-03-03 Bogdan Zborowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

Podziel się opinią

Share
d1nt05m
d1nt05m