Trwa ładowanie...
d3tv3x1

SYGNITY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

SYGNITY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

Share
d3tv3x1

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | | |
| | Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 253 947 | 262 303 | 60 666 | 63 447 | |
| | Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 13 702 | 12 803 | 3 273 | 3 097 | |
| | Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 11 359 | 9 143 | 2 714 | 2 212 | |
| | Zysk / (strata) netto | 8 213 | 8 187 | 1 962 | 1 980 | |
| | Zysk / (strata) netto przypadający na jedną akcję | 0,69 | 0,69 | 0,16 | 0,17 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 11 886 | 11 886 | 11 886 | 11 886 | |
| | Całkowity zysk / (strata) ogółem | 8 192 | 8 221 | 1 957 | 1 989 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 532 | 8 320 | 2 277 | 2 012 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 120) | (13 778) | (745) | (3 333) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3 356) | (22 614) | (802) | (5 470) | |
| | | Stan na 31.03.2014 | Stan na 30.09.2013 | Stan na 31.03.2014 | Stan na 30.09.2013 | |
| | Aktywa obrotowe razem | 175 550 | 180 449 | 42 085 | 42 798 | |
| | Aktywa trwałe razem | 223 296 | 229 461 | 53 532 | 54 422 | |
| | Suma aktywów | 398 846 | 409 910 | 95 617 | 97 220 | |
| | Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 155 542 | 132 290 | 37 289 | 31 376 | |
| | Zobowiązania długoterminowe razem | 18 122 | 61 592 | 4 344 | 14 608 | |
| | Kapitały własne razem | 225 182 | 216 028 | 53 984 | 51 236 | |
| | Suma pasywów | 398 846 | 409 910 | 95 617 | 97 220 | |
| | | 2014 narastająco za okres 01.10.2013 do 31.03.2014 | 2013 narastająco za okres 01.10.2012 do 31.03.2013 | 2014 narastająco za okres 01.10.2013 do 31.03.2014 | 2013 narastająco za okres 01.10.2012 do 31.03.2013 | |
| | Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 647 | 247 087 | 56 055 | 59 767 | |
| | Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 13 120 | 13 980 | 3 134 | 3 382 | |
| | Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 10 397 | 10 175 | 2 484 | 2 461 | |
| | Zysk / (strata) netto | 7 368 | 9 452 | 1 760 | 2 286 | |
| | Zysk / (strata) netto przypadający na jedną akcję | 0,62 | 0,80 | 0,15 | 0,19 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 11 886 | 11 886 | 11 886 | 11 886 | |
| | Całkowity zysk / (strata) ogółem | 7 368 | 9 457 | 1 760 | 2 288 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 624 | 10 127 | 1 105 | 2 450 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 926) | (13 763) | (938) | (3 329) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (3 266) | (25 373) | (780) | (6 137) | |
| | | Stan na 31.03.2014 | Stan na 30.09.2013 | Stan na 31.03.2014 | Stan na 30.09.2013 | |
| | Aktywa obrotowe razem | 145 954 | 155 889 | 34 990 | 36 973 | |
| | Aktywa trwałe razem | 270 661 | 275 832 | 64 886 | 65 420 | |
| | Suma aktywów | 416 615 | 431 721 | 99 877 | 102 393 | |
| | Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 152 040 | 132 874 | 36 449 | 31 514 | |
| | Zobowiązania długoterminowe razem | 17 067 | 60 477 | 4 092 | 14 344 | |
| | Kapitały własne razem | 247 508 | 238 370 | 59 336 | 56 535 | |
| | Suma pasywów | 416 615 | 431 721 | 99 877 | 102 393 | |
| | | | | | | |
| | W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2014 roku oraz 30 września 2013 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku przeliczono po średnim kursie wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie: - Bilans 4,1713 PLN - 31.03.2014 4,2163 PLN - 30.09.2013 - Rachunek zysków i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych 4,1860 PLN - I półrocze roku obrotowego 2013/2014 4,1342 PLN - I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2013-10-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

d3tv3x1

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK Sygnity 2014 03 31.pdf Śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności_Grupa Sygnity 31 03 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sygnity S A 31 03 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy 1H2014.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 1H 2014
Raport z przeglądu_Sygnity H1 2014.pdf Raport z przeglądu Sygnity H1 2014
Raport z przeglądu_Grupa Sygnity H1 2014.pdf Raport z przeglądu Grupa Sygnity H1 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Janusz R. Guy Prezes Zarządu Janusz R. Guy
2014-05-27 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Wiesław Strąk
2014-05-27 Magdalena Bargieł Wiceprezes Zarządu ds. Personalnych Magdalena Bargieł
2014-05-27 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krzysztof Ducal
2014-05-27 Dariusz Śliwowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Dariusz Śliwowski
2014-05-27 Bogdan Zborowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Bogdan Zborowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1