Trwa ładowanie...
dedr62s
espi

SYGNITY - Wykup części obligacji serii A1 w celu umorzenia. Emisja obligacji Sygnity w ramach Pro...

SYGNITY - Wykup części obligacji serii A1 w celu umorzenia. Emisja obligacji Sygnity w ramach Programu. (14/2013)

Share
dedr62s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup części obligacji serii A1 w celu umorzenia. Emisja obligacji Sygnity w ramach Programu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity") informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku Spółka, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia części obligacji serii A1 w wysokości 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) (więcej informacji na temat emisji w raporcie bieżącym 15/2012). Obligacje zostały wykupione po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej. Emisja o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) miała miejsce 23 marca 2012 roku. Pozostała część obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.000.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów złotych) zostanie wykupiona zgodnie z ustaloną datą wykupu tj. 23 marca 2013 roku. Jednocześnie w nawiązaniu do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia
29 sierpnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji ("Program") opublikowanej w raporcie bieżącym 63/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity", "Emitent") informuje, że w dniu 22 lutego 2013 roku Spółka wyemitowała 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji serii 1/2013 o wartości nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) ("Obligacje"). Obligacje są obligacjami dwuletnimi. Data Emisji Obligacji: 22 lutego 2013 r. Data Wykupu Obligacji: 23 lutego 2015 r. Numer serii: 1/2013 Cel emisji nie został określony. Rodzaj obligacji: Obligacje są obligacjami na okaziciela, zdematerializowanymi. Obligacje kuponowe, oprocentowane według zmiennej stopie procentowej. Ewidencja prowadzona na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie są zabezpieczone. Spółka zamierza wprowadzić Obligacje nie później niż w terminie 90
dni od Dnia Emisji do obrotu na ASO BondSpot, z zastrzeżeniem konieczności dematerializacji Obligacji w KDPW. Wielkość emisji: 4.000 (słownie: cztery tysiące) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). Cena emisyjna i wartość nominalna jednej Obligacji: Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 9.800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. Obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN powiększonej o marżę. Odsetki będą wypłacane w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Sygnity do Dnia Wykupu oraz wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji
nabycia Po spłacie pozostałej części emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 49.000.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów złotych), której Spółka dokona w dniu 23 marca 2013 roku, zadłużenie Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji zmniejszy się do kwoty 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych). Wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję wynosi 241.865 tys. zł; w tym zobowiązania handlowe i pozostałe 133.754 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6) i § 5 ust. 1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu
2013-02-22 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dedr62s

Podziel się opinią

Share
dedr62s
dedr62s