Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

TAX-NET S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Biurem Usług Księgowo-...

TAX-NET S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Biurem Usług Księgowo-Podatkowych "BUCHALTER" Joanna Nowak sp. z o.o. (1/2012)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Biurem Usług Księgowo-Podatkowych "BUCHALTER" Joanna Nowak sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAX-NET S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu EBI nr 33/2011, w związku z art. 504 § 1 i 2 k.s.h. oraz z art. 402(1) §1 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem tj. Biurem Usług Księgowo-Podatkowych "BUCHALTER" Joanna Nowak sp. z o.o. (Spółka przejmowana) z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwickiej 204/7 , wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270363 przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na spółkę Emitenta zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie). Zarząd Emitenta informuje, iż plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą Biuro Usług Księgowo-Podatkowych "BUCHALTER" Joanna Nowak sp. z o.o. ukazał się na stronie internetowej Emitenta dnia 23 stycznia 2012 roku
(http://www.tax-net.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenia/walne-zgromadzenia-w-2012-roku/planowane-zgromadzenia-akconariuszy-2012/). Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach od 23 stycznia 2012 roku do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w porządku obrad którego przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze Spółką przejmowaną w siedzibie TAX-NET S.A. przy ul. Ordona 7 w Katowicach, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 akcjonariusze spółki Emitenta mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 ksh: 1) plan połączenia, 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane, 3) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2, 4) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501, 5) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1. O terminie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu spółek, akcjonariusze zostaną powiadomieni odrębnym ogłoszeniem. Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAX-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-164 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ordona | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 351-18-50 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Grzegorz Wicher Prezes zarządu
2012-01-19 Miłosława Kilarska Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i