Trwa ładowanie...
d1m2yrb

TECHMEX - Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego (8/2011)

TECHMEX - Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego (8/2011)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TECHMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Masy Upadłości Techmex SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że dniu dzisiejszym otrzymał Decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 o sygn. DPO/A1/476/25/10/11/ARJ. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przekazać do publicznej wiadomości następującą treść osnowy przedmiotowej decyzji, poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji:Na podstawie art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej: "Kpa", art.11 ust 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 10 w związku z art. 56 ust. 1 pkt.1 i 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), dalej: ustawa o ofercie publicznej, po rozpoznaniu
wniosku spółki Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej o ponowne rozpatrzenie sprawy,Komisja Nadzoru Finansowego postanawia:1. utrzymać w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października 2010 r. (sygn. DPO/A1/52/13/10/ARJ) w sprawie:I. wykluczenia na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex z obrotu na rynku regulowanym w związku ze stwierdzeniem, iż spółka Techmex naruszyła art.56 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości niżej wymienionych informacji okresowych:- raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 r.- raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.,- raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2010 r.,- raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2010 r.Wykluczenie papierów wartościowych następuje po upływie 30
dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna;II. nałożenia kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku ze stwierdzeniem, iż Spółka naruszyła art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej przez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz powiadomieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie braku prawdziwości i rzetelności danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych opublikowanych przez Spółkę przed ogłoszeniem jej upadłości odnoszących się w szczególności do kilkukrotnego zawyżenia wyniku finansowego wskazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd Spółki na dzień 30 września 2009 r.;2. przekazać do publicznej wiadomości treść osnowy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 r., poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego
w formie komunikatu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej decyzji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Danuta Wieczorek Syndyk Masy Upadłości
2011-02-09 Sławomi Witkowski Z-ca Syndyka Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb