Trwa ładowanie...
d3foyzc

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d3foyzc
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody łącznie całkowite 57 810 72 384 13 934 17 278
Przychody ze sprzedaży 53 807 70 003 12 969 16 710
Koszty działalności operacyjnej -54 243 -66 478 -13 074 -15 868
Amortyzacja -959 -2 787 -231 -665
Zysk/ (strata) ze sprzedaży -436 3 525 -105 841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 085 5 562 503 1 328
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 3 072 5 411 740 1 292
Zysk/(strata) netto 2 440 4 216 588 1 006
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 285 7 253 -1 756 1 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -904 -900 -218 -215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 458 -3 086 1 316 737
Aktywa trwałe 50 044 50 167 12 239 11 770
Aktywa obrotowe 88 518 104 602 21 648 24 541
Pożyczki udzielone długoterminowe 505 499 124 117
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 9 722 9 645 2 378 2 263
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 62 247 70 700 15 223 16 587
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 425 12 156 2 305 2 852
Kapitał własny 66 765 64 325 16 328 15 092
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 16 717 16 717 4 088 3 922
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 55 080 73 727 13 470 17 297
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.) 2,11 2,12 0,52 0,5
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,08 0,33 0,02 0,08
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 616 102 31 616 102 31 616 102 31 616 102
Średnia ważona liczba akcji 31 616 102 30 395 728 31 616 102 30 395 728
Wybrane dane finansowe jednostkowe zawarte są w załaczniku do niniejszego raportu na str. 3
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TPHSA_SkonsolidowanyRaport 1Q_31-03-2015.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Okresowy za 1 kw. 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-017 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 123 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 48 22 397 33 98 | | 48 22 397 33 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@tphsa.pl | | www.tphsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526 27 25 362 | | 015529329 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Mark Montoya Członek Zarządu
2015-05-11 Bartłomiej Gajecki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc