Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

TELFORCEONE S.A. - Raport roczny R 2013

TELFORCEONE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3t6wtm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 924 63 316 20 407 15 171
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 893 4 523 1 162 1 084
Zysk (strata) brutto 2 339 2 188 556 524
Zysk (strata) netto 2 605 1 678 619 402
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 627 2 751 1 357 673
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 240 294 58 72
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 230 -3 018 -1 261 -738
Przepływy pieniężne netto, razem 637 27 153 7
Aktywa razem 131 327 126 076 31 666 30 839
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 984 45 338 11 570 11 090
Zobowiązania długoterminowe 18 312 20 363 4 416 4 981
Zobowiązania krótkoterminowe 29 672 24 975 7 155 6 109
Kapitały własne 83 343 80 738 20 096 19 749
Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 976 2 005
Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
Zysk na 1 akcję (w zł) 0,32 0,20 0,08 0,05
Aktywa netto na 1 akcję (w zł) 10,17 9,85 2,45 2,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe - TelForceOne S.A. za 2013.pdf Sprawozdanie finansowe - TelForceOne S.A. za 2013
Sprawozdanie z działalności Zarządu - TelForceOne S.A. za 2013.pdf Sprawozdanie z działalności - TelForceOne S.A. za 2013
List Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Opinia biegłego rewidenta - TelForceOne S.A. za 2013.pdf Opinia biegłego rewidenta - TelForceOne S.A. za 2013
Raport biegłego rewidenta - TelForceOne S.A. za 2013.pdf Raport biegłego rewidenta - TelForceOne S.A. za 2013
Oświadczenie Członków Zarządu - TelForceOne S.A. za 2013.pdf Oświadczenia Członków Zarządu - TelForceOne S.A. za 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3t6wtm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu
2014-03-20 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Adam Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jadwiga Mamet Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm