Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dgv6cqv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013
Przychody ze sprzedaży 155 688 121 314 37 317 29 078
Zysk brutto ze sprzedaży 45 200 32 628 10 834 7 821
Zysk brutto 4 389 1 858 1 052 445
Zysk netto 4 201 1 242 1 007 298
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 815 5 792 2 890 1 417
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 834 67 -449 16
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 983 -6 707 -1 463 -1 641
Przepływy pieniężne netto, razem 3 998 -848 978 -208
Aktywa razem 152 473 139 347 37 296 34 085
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 288 63 866 17 927 15 622
Zobowiązania długoterminowe 20 110 20 492 4 919 5 012
Zobowiązania krótkoterminowe 53 178 43 374 13 008 10 610
Kapitały własne 79 185 75 481 19 369 18 463
Kapitał zakładowy 8 196 8 196 2 005 2 005
Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848
Zysk na 1 akcję (w zł.) 0,51 0,15 0,12 0,04
Aktywa netto na 1 akcję (w zł.) 9,66 9,21 2,36 2,25
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - GK TelForceOne S.A..pdf Sprawozdanie finansowe - GK TelForceOne za 2013
TelForceOne_Skonsolidowany raport zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu - GK TelForceOne za 2013
List Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
Opinia biegłego rewidenta - GK TelForceOne za 2013.pdf Opinia biegłegorewidenta -GK TelForceOne za 2013
Raport biegłego rewidenta - GK TelforceOne za 2013.pdf Raport biegłego rewidenta - GK TelForceOne za 2013
Oświadczenia Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego za 2013 rok.pdf Oświadczenie Członków Zarządu - GK TelForceOne za 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dgv6cqv

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska 119 | | 119 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71/ 327 20 00 | | 71/ 327 20 09 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu
2014-03-20 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Adam Kowalski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jadwiga Mamet Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv