Trwa ładowanie...
d4m1i5r

TELL - Raport roczny R 2013

TELL - Raport roczny R 2013

Share
d4m1i5r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów 85 690 85 558 20 349 20 496
Zysk z działalności operacyjnej 8 881 5 845 2 109 1 400
Zysk brutto 11 735 11 594 2 787 2 777
Zysk netto 9 802 9 963 2 328 2 387
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 686 2 887 1 350 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 674 7 624 635 1 826
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 203 -11 198 -3 373 -2 683
Przepływy pieniężne netto, razem -5 842 -687 -1 387 -165
Aktywa, razem 91 415 98 967 22 043 24 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 045 40 348 8 692 9 869
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 087 4 800 985 1 174
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 959 35 548 7 706 8 695
XIII. Kapitał własny 55 369 58 619 13 351 14 339
XIV. Kapitał zakładowy w zł 1 022 1 136 246 257
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 5 396 769 6 242 322 5 396 769 6 242 322
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,82 1,60 0,43 0,38
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,82 1,60 0,43 0,38
XVIII. Liczba akcji w sztukach 5 110 847 5 678 030 5 110 847 5 678 030
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,26 10,32 2,47 2,53
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,26 10,32 2,47 2,53
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list do inwestorów-jednostkowy-2013.pdf List do inwestorów-TELL
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego-TELL
Raport biegłych-Tell.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta-TELL
TELL_SF 2013.pdf Sprawozdanie Finansowe 2013-TELL
TELLsprawozdaniezarządu2013.pdf Sprawozdanie Zarządu 2013-TELL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Stanisław Górski Członek Zarządu
2014-03-21 Robert Krasowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Stachowiak Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r