Trwa ładowanie...
d1m9wjp
espi

TELL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (2/2010)

TELL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. (2/2010)

Share
d1m9wjp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 19lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), (dalej: Rozporządzenie), Zarząd TELL S.A. określa następujące daty przekazywania raportów okresowych w 2011 r.:Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. - 16.05.2011 r.Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. - 14.11.2011 r.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 30.08.2011 r.Raport roczny za 2010 r.?21.03.2011 r.Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.?21.03.2011 r.Działając zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.Emitent zamierza przekazać raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku
obrotowego, w związku z czym zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r.Działając zgodnie z §83 ust.1 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową obejmującą informacje określone w §87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia i w związku z tym nie będzie przekazywać odrębnych (jednostkowych) raportów kwartalnych.Ponadto, działając w oparciu o §83 ust.3 Rozporządzenia, TELL S.A. oświadcza, że zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te
informacje i dane, które są istotnedla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym nie przekaże odrębnego (jednostkowego) raportu półrocznego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

| | | TELL S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m9wjp

Podziel się opinią

Share
d1m9wjp
d1m9wjp