Trwa ładowanie...
d87w7k2

TERESA - Raport roczny R 2014

TERESA - Raport roczny R 2014

Share
d87w7k2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19792 18558 4724 4407
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3885 3488 927 828
Zysk (strata) brutto 3927 3579 937 850
Zysk (strata) netto 3156 2856 753 678
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3146 3763 751 894
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1795 8 -428 2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2650 -2637 -633 -626
Przepływy pieniężne netto, razem -1298 1134 -310 269
Aktywa, razem 20889 19290 4901 4651
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3145 1615 738 389
Zobowiązania długoterminowe 1836 480 431 116
Zobowiązania krótkoterminowe 1309 1135 307 274
Kapitał własny 17743 17674 4163 4262
Kapitał zakładowy 602 602 141 145
Liczba akcji ( w szt.) 2408 2408 2408 2408
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,31 1,19 0,30 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,31 1,19 0,30 0,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,24 7,34 1,70 1,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,24 7,34 1,70 1,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,20 1,00 0,28 0,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PANI TERESA MEDICA SA_Jednostkowy raport roczny za rok 2014 po korekcie noty 33_Opinia, Raport Biegłego Rewidenta.pdf PANI TERESA MEDICA SA_Jednostkowy raport roczny za rok 2014 po korekcie noty 33_Opinia, Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2015 | | z dnia | 2015-03-20 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA ( Spółka), w związku z wystąpieniem błędu matematycznego w treści Noty 33. pt.: „Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego”, wchodzącej w skład treści Jednostkowego raportu rocznego Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014, podanego do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2015 roku, w tabeli: Poniesione nakłady inwestycyjne, w pozycji: Razem nakłady inwestycyjne, dla okresu: 01.01.2014 – 31.12.2014, niniejszym dokonuje korekty wyżej wymienionej Noty. Powyższa korekta nie wpłynęła na pozostałe wartości zaprezentowane w Jednostkowym raporcie rocznym Spółki za rok 2014. Korekta Noty 33. pt.: „Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane
nakłady na ochronę środowiska naturalnego” znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowany Jednostkowy raport roczny Spółki PANI TERESA MEDICA SA za rok 2014 (R2014) Spółka opublikuje w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2015 roku. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Korekta treści Noty 33 Jednostkowego raportu rocznego za rok 2014_PANI TERESA MEDICA SA.pdf | Korekta Noty 33 Jednostkowego raportu rocznego za rok 2014_PANI TERESA MEDICA SA | | | | | |
| | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERESA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-300 | | Gutowo Małe | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powidzka | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 4388314 | | 061 4388326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@pani-teresa.com.pl | | www.pani-teresa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7891001653 | | 630278940 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Kościelnej 18/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Małgorzata Madejska Samodzielna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

Podziel się opinią

Share
d87w7k2
d87w7k2