Trwa ładowanie...
d3mg2q8
espi

TERRA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadz ...

TERRA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (13/2014)
Share
d3mg2q8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERRA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Terra S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Equimaxx, LLC (dawniej: CEE Opportunity Partners, LLC), (dalej: ?Equimaxx?)., zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) spółka Equimaxx, LLC (dawniej: CEE Opportunity Partners, LLC), (dalej: ?Equimaxx?)informuje o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Terra S.A. (dalej: ?Emitent?). Przekroczenie w górę progu 75% udziału w głosach na WZ Emitenta nastąpiło w wyniku kupna 479 861 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
Emitenta w dniu 10 lipca 2014 r. przez Equimaxx. Przed wystąpieniem powyższego zdarzenia Equimaxx posiadała 768 757 sztuk akcji Emitenta. Po wystąpieniu powyższego zdarzenia Equimaxx posiada bezpośrednio 1 248 618 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 79,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniającym do 1 248 618 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 79,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Equimaxx oświadcza także, iż nie ma podmiotów zależnych od Equimaxx, które posiadałyby w sposób bezpośredni lub pośredni akcje Emitenta. Equimaxx oświadcza, że ani nie wyklucza, ani nie zamierza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Equimaxx oświadcza także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu." | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TERRA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERRA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-019 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 7 18
(ulica) (numer)
606 717 333 22 213 90 29
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
521-35-07-866 141637930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Paweł Jeleniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mg2q8

Podziel się opinią

Share
d3mg2q8
d3mg2q8