Trwa ładowanie...
d1pn8p3

TESGAS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TESGAS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 87 513 60 711 20 890 14 417
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 463 3 386 349 804
Zysk brutto 1 787 2 934 427 697
Zysk netto 1 463 3 386 349 804
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 994 3 467 476 823
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 144 4 096 750 973
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 256) 2 161 (538) 513
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 011) (3 663) (1 435) (870)
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 123) 2 594 (1 223) 616
Aktywa razem 113 286 121 421 26 579 29 278
Zobowiązania długoterminowe 12 907 14 259 3 028 3 438
Zobowiązania krótkoterminowe 21 298 26 459 4 997 6 380
Kapitał własny ogółem 79 081 80 703 18 554 19 460
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 78 674 79 517 18 458 19 174
Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 663 2 737
Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,18 0,31 0,04 0,07
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,18 0,31 0,04 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,93 7,01 1,63 1,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,93 7,01 1,63 1,69
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu przygotowane są na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2623 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014 roku) oraz 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególen pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1893 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014 roku) oraz 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku), które sa średnią arytmetyczną kusów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2014 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za rok 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TESGAS za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TESGAS za rok 2014
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania GK TESGAS.pdf Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TESGAS
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie dot. Audytora.pdf Oświadczenie dot. Audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Marzenna Kocik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marcin Szrejter Dyrektor ds. Finansowych Głowny Księgowty

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3