Trwa ładowanie...
d1wrd50

TORPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TORPOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1wrd50
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 775 399 415 717 185 090 98 722
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 48 368 24 294 11 546 5 769
Zysk (strata) ze sprzedaży 32 308 11 039 7 712 2 621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 647 10 730 7 793 2 548
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 353 6 605 7 245 1 569
Zysk (strata) netto 25 009 4 790 5 970 1 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 537 64 163 28 056 15 237
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 760 -956 -659 -227
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 775 5 725 5 436 1 360
Zysk (strata) na 1 akcję (w zł/?) 1,09 0,31 0,26 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/?) 1,09 0,31 0,26 0,07
zadeklar. lub wypł. dywidenda na 1 akcję (w zł/?) 0,00 0,00 0,00 0,00
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 115 987 107 727 27 212 25 494
Aktywa obrotowe 706 733 389 494 165 810 93 917
Aktywa razem 822 720 495 221 193 023 119 411
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 619 408 372 213 145 322 89 750
Zobowiązania krótkoterminowe 585 071 339 952 137 266 81 971
Kapitał własny 203 312 123 008 47 700 29 660
Kapitał zakładowy 4 594 3 144 1 078 751
Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 15 570 000 22 970 000 15 570 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/?) 8,85 7,90 2,08 1,90
Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/?) 8,85 7,90 2,08 1,90
Dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: - poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2014 roku (1 EUR =4,2623 PLN) i na dzień 31 grudnia 2013 roku (1 EUR= 4,1472 PLN); - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (1 EUR = 4,1893 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (1 EUR = 4,2110 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK List prezesa do akcjonariuszy.pdf Grupa TORPOL - List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
GK TORPOL - SSF 2014.pdf GK TORPOL - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
GK TORPOL_Sprawozdanie Zarządu za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z dz. Grupy TORPOL za 2014
GK TORPOL_opinia i raport biegłego.pdf Opinia i raport biegłego do SSF 2014
GK TORPOL_oświadczenia Zarządu za 2014.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF i biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1wrd50

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@torpol.pl | | www.torpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Sweklej Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Tomasz Sweklej
2015-03-23 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2015-03-23 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Marta Izdebska Prokurent, Główny Księgowy Marta Izdebska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1wrd50

Podziel się opinią

Share
d1wrd50
d1wrd50