Trwa ładowanie...
d1wck7o
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (30/2015)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (30/2015)
Share
d1wck7o

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. otrzymał informację od Domu Maklerskiego BDM S.A., iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, zostało nabytych na Giełdzie Papierów Wartościowych 722 akcje Spółki po średniej cenie jednostkowej w wysokości 1,54 zł za jedną akcję. Podstawą prawną nabycia papierów wartościowych Spółki jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. określająca zasady nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 722 sztuk, stanowią 0,00038 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje uprawniają do 722 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,00074% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 25 223 akcji własnych, co uprawnia do 25 223 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
stanowiących 0,02579 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje szczegółowe na temat każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) zawiera Załącznik do niniejszego raportu. Powodem skupu jest realizacja Programu skupu akcji własnych, którego celem jest umorzenie akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu skupu w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe wskazanie warunków i celów realizacji Programu skupu zostało wykonane przez Spółkę w Raporcie Bieżącym Nr 23/2014 z 22.12.2014 r. w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TF SKOK S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r. Szczegółowa podstawa prawna: art. § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
d1wck7o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2015-04-13 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wck7o

Podziel się opinią

Share
d1wck7o
d1wck7o