Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2012)

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2012)
Share
d1w1hbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 15 lutego 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 153 500 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o
wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,33% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, e)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 15 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,33% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego,
uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 2.W dniu 16 lutego 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 199 200 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b)Emisja o wartości 53 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,33% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 19 200 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do
wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, d)Emisja o wartości 7 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 16 lutego 2012 r. 1 672 820 000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
022 527 23 23 022 527 23 41
(telefon) (fax)
investor.relations@telekomunikacja.pl telekomunikacja.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d1w1hbj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-02-16 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj