Trwa ładowanie...
d2cuulp

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (3/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (3/2011)

Share
d2cuulp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "PRKiI"),, podmiot zależny od Spółki zawarła trzy umowy ze spółką Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Podwykonawca").Wartość Umowy:Łączna wartość netto zawartych umów wyniosła 86.658.035 PLN.Podwykonawca udzielił PRKiI 5% upustu od wartości wynagrodzenia.Umową o najwyższej wartości była umowa, której wartość netto po upuście wyniosła: 33.688.235 PLN (dalej: "Umowa")Podwykonawca udzielił PRKiI 5% upustu od wartości wynagrodzenia wynikającego z Umowy.Przedmiot Umowy:Na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (dalej: "Zamawiający") w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków?Medyka?granica państwa na odcinku Dębica?Sędziszów Małopolski w km 111,500?133,600 w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E
30/C-E 30, odcinek Kraków?Rzeszów, etap III" (raport bieżący nr 44/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku) Podwykonawca wykona odpowiednie roboty branżowe zlecone przez PRKiI (m.in. sterowanie ruchem kolejowym oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla wewnętrznych urządzeń komputerowych srk wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami).Termin Realizacji Umowy:Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy w terminie nie później niż do dnia 30.08.2013 roku.Kary umowne:1. Podwykonawca zapłaci PRKiI kary umowne, o ile takie kary naliczy i potrąci Zamawiający PRKiI z winy Podwykonawcy, w wysokości:?0,1% całkowitej ceny brutto wynikającej z niniejszej Umowy po udzielonym opuście za każdy dzień opóźnienia robót w poszczególnych fazach;?0,1% całkowitej ceny brutto wynikającej z niniejszej Umowy po udzielonym opuście za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu przez Podwykonawcędo usunięcia wad/usterek/braków w okresie rękojmi lub terminu ich usunięcia.?0,1% całkowitej ceny brutto
wynikającej z niniejszej Umowy po udzielonym opuście za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uporządkowaniu terenu.?1% całkowitej ceny brutto wynikającej z niniejszej Umowy po udzielonym opuście za wpisanie nieprawdziwych informacji dot. uprawnień kierownika robót.?0,05% całkowitej ceny brutto wynikającej z niniejszej Umowy po udzielonym opuście za każdy dzień przekroczenia czasu wyznaczonych zamknięć torowych z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.2. W przypadku, gdy takie kwoty wynikają z winy Podwykonawcy, Podwykonawca pokryje również koszty:- opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu planowanego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;- opóźnień pociągów, które powstaną w wyniku usterek w urządzeniach lub innych zdarzeń spowodowanych przez Podwykonawcę robót,- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,-użycia lokomotyw do przeciągania pociągów,-koszty rozkładu jazdy (konstrukcji zastępczego rozkładu jazdy) na
zamknięciu torowym na podstawie faktury wystawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, zgodnie z liczbą pociągokilometrów dla których dokonana była korekta.Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników.3. Podwykonawca zapłaci PRKiI karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Podwykonawcy (po udzielonym opuście) za odstąpienie od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.4. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych do wysokości wynagrodzenia umownego brutto określonego w Umowie.5. Kary umowne płatne są najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania przez PRKiI, narachunek bankowy wskazany w dokumentach obciążeniowych.6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, PRKiI zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach
ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.7. PRKiI zastrzega sobie prawo potrącenia odszkodowania m.in. w przypadku powstania należności z tytułu kar umownych, od każdej kwoty należnej lub przypadającej Podwykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca upoważnia także PRKiI do zaspokojenia swoich roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-01-19 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp