Trwa ładowanie...
dakavcu
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja (2/2015)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja (2/2015)

Share
dakavcu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z 4 grudnia 2014 r. Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?, ?Emitent?, ?Wykonawca?) niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Spółkę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie (?PKP?, ?Zamawiający?) Umowy o ?Wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu i budowie skrzyżowania bezkolizyjnego dwupoziomowego linii kolejowej nr 17 z ulicą Niciarnianą w Łodzi w ramach projektu POIiŚ 7.1 ? 24.2 ?Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-t), etap I, odcinek Łódź Widzew ? Łódź Fabryczna?? (?Umowa?). Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu i budowie skrzyżowania bezkolizyjnego dwupoziomowego linii kolejowej nr 17 z ulicą Niciarnianą w Łodzi w ramach projektu POIiŚ 7.1 ? 24.2 ?Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-t), etap I, odcinek Łódź Widzew ? Łódź Fabryczna?. Wartość Umowy Wartość netto Umowy stanowi kwotę 56.045.000,00 (pięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści pięć
tysięcy złotych). Wartość brutto Umowy stanowi kwotę 68.935.350,00 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) Termin ukończenia robót Termin realizacji pełnego zakresu przedmiotu Umowy podzielono na części a najpóźniejsza z nich zostanie zrealizowana do dnia 30 sierpnia 2016 r. Kary umowne W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych jakie może zapłacić Wykonawca, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy z zastrzeżeniem, że łączna suma naliczonych kar umownych przewidzianych w Umowie nie przekroczy 30% wartości Umowy. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 30 % wartości Umowy. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Emitent informuje, że w okresie od dnia 4 września 2014 roku, tj. od publikacji raportu bieżącego 22/2014 dot. umów z PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., dodatkowo zawarł z PKP inne umowy o łącznej wartości 1 910 000 zł netto. Kryterium uznania umowy za znaczącą Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż łączna wartość wskazanych powyżej umów zawartych przez Spółkę z PKP przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dakavcu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@grupatrakcja.com | | www.grupatrakcja.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Roman Przybył Prezes Zarządu
2015-01-05 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dakavcu

Podziel się opinią

Share
dakavcu
dakavcu