Trwa ładowanie...
d2ipdv3
d2ipdv3
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz zmiany struktury kapitału zakładowego ...

TRAKCJA PRKiI S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta (29/2014)
Share
d2ipdv3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 16 października 2014 r., na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców informuje, że w dniu 4 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, wynikające z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 r. Zmianie uległ art. 21 Statutu Spółki. Wykaz zmienionych postanowień Statutu w ich brzmieniu przed i po rejestracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wskutek zarejestrowania zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.119.638,40 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) głosów. Jednocześnie Spółka informuje, iż jednolity tekst Statutu Spółki zostanie ustalony w formie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Radzie Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do RB 29_2014.pdf | Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki Trakcja PRKiI S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d2ipdv3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Roman Przybył Prezes Zarządu
2014-11-05 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ipdv3

Podziel się opinią

Share
d2ipdv3
d2ipdv3