Trwa ładowanie...
d4fpy9i
espi

TRAKCJA S.A. - Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E (87/2013)

TRAKCJA S.A. - Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E (87/2013)
Share
d4fpy9i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Trakcja Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, XVIII p., 00 - 120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 41.119.638,40 zł (w całości wpłaconym) informuje o odbyciu w dniu 29 października 2013 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii E ("Zgromadzenie") wyemitowanych przez Emitenta. Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie raportu bieżącego Emitenta nr 82/2013 z dnia 18 października 2013 roku. Zgromadzenie podjęło uchwałę objętą porządkiem obrad, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do raportu bieżącego nr 82/2013 z dnia 18 października 2013 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-10-29 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fpy9i

Podziel się opinią

Share
d4fpy9i
d4fpy9i