Trwa ładowanie...
d1px5ds

TRANS POLONIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TRANS POLONIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 65 286 54 237 15 584 12 880
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 359 4 821 1 041 1 145
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 303 4 484 788 1 065
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 259 2 535 539 602
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 616 3 808 625 904
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 507 3 046 2 031 723
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 130 239 31 57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 312 -3 607 -2 223 -857
Przepływy pieniężne netto, razem -675 -322 -161 -76
Aktywa razem 59 168 51 399 13 882 12 394
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 794 30 641 8 398 7 388
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 17 037 12 657 3 997 3 052
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 18 757 17 985 4 401 4 337
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 374 20 758 5 484 5 005
Kapitał zakładowy 638 638 150 154
Liczba akcji ? w szt. 6 380 000 6 380 000 6 380 000 6 380 000
Zysk (strata) netto na akcję 0,41 0,60 0,10 0,14
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,41 0,60 0,10 0,14
Wartość księgowa na akcję 3,66 3,25 0,86 0,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,66 3,25 0,86 0,78
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2014.pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Finansowe 2014 GK.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarzadu 2014 - Skons..pdf Sprawozdanie Zarządu
Oświadczenie Zarządu 1 - Skons..pdf Oświadczenie 1
Oświadczenie Zarządu 2 - Skons..pdf Oświadczenie 2
Opinia biegłego rewidenta - Skons..pdf Opinia Biegłego Rewidenta
Raport biegłego rewidenta - Skons..pdf Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANS POLONIA S.A. | | usługi inne | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-110 | | Tczew | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Rokicka | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-58-533-90-15 | | +48-58-533-90-10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kl@transpolonia.pl | | www.transpolonia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5932432396 | | 193108360 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2015-03-20 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Luks Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds