Trwa ładowanie...
dvux4ze

TRAVELPLANET - Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwały Nadzwyczajnego ...

TRAVELPLANET - Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (33/2013)

Share
dvux4ze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka", "Pozwana") działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 23 września 2013 roku do Spółki wpłyną pozew Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców ? Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227685, działającej w imieniu i na rzecz Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy (dalej
"Fundusz") pod numerem RFI 205, będącego akcjonariuszem Travelplanet.pl S.A., w którym wnosi o: 1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 04/NWZ/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. podjętej w dniu 30 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki ? zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny, 2) ewentualnie o uchylenie powyższej uchwały, 3) udzielenie, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie zabezpieczenia poprzez: a) wstrzymanie wykonania uchwały nr 04/NWZ/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. podjętej w dniu 30 lipca 2013r., w szczególności poprzez nakazanie pozwanej wstrzymania czynności zawarcia ze spółką INVIA.CZ A.S. z siedzibą w Pradze umowy zastawu rejestrowego obejmującego zgodnie z katalogiem opisu przedmiotu zastawu "inny zbiór rzeczy lub praw stanowiących całość organizacyjną, chociażby jego skład był zmienny", a w przypadku gdyby umowa
zastawu rejestrowego została już zawarta, nakazanie pozwanej wstrzymania czynności złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego na INVIA.CZ A.S. z siedzibą w Pradze do rejestru zastawów; b) zawieszenie postępowania o wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na rzecz INVIA.CZ A.S. z siedzibą w Pradze na majątku Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, obejmującego zgodnie z katalogiem opisu przedmiot zastawu "inny zbiór rzeczy lub praw stanowiących całość organizacyjną, chociażby jego skład był zmienny". Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż jednocześnie otrzymał z Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powództwa. Postanowienie nie jest prawomocne. W ocenie Zarządu Spółki Travelplanet.pl S.A. brak jest podstaw do uwzględnienia żądań pozwu. Spółka będzie wnosiła o oddalenie powództwa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvux4ze

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 341 82 45 | | +48 71 343 17 49 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvux4ze

Podziel się opinią

Share
dvux4ze
dvux4ze