Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

TRION - Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów (90/2011)

TRION - Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów (90/2011)
Share
ddq606j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 90 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 1.12.2011 r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. informację o zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce BERG POLSKA Sp. z o.o. Umowa została zawarta z właścicielami spółki tj. Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Dormiana Enterprises Limited z siedzibą na Cyprze. Sprzedający są wspólnikami spółki pod firmą Berg Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-534), ul. Potockich 99A, posiadającą Regon 142794903, NIP 108-001-05-20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000037698, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 złotych, dzielącym się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, przy czym Progres Investment S.A. jest właścicielem 51 udziałów w spółce Berg Polska Sp. z o.o., a Dormiana Enterprises Limited jest właścicielem 49
udziałów spółce. Spółka Berg Polska jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: - 284 o obszarze 43 800 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00026655/5. - 285/1 i 285/2, o obszarze łącznym 44 606 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00026656/2. -286 o obszarze 44 000 m2 w Gruszczynie, gminie Swarzędz, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00241967/8. Spółka Berg Polska Sp. z o.o. posiada zobowiązanie wobec Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. w wysokości 12 975 788,00 zł z tytułu
rozliczenia transakcji zakupu nieruchomości, o czym spółka TRION S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21.05.2011 r. Strony umowy oświadczają, że zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, na mocy której, Sprzedający sprzedadzą spółce Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. - w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich ? wszystkie udziały w spółce za łączną cenę 26.000 zł. Strony zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w terminie do dnia 31 marca 2012 r. po spełnieniu się następujących warunków: 1.Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. uzyska zgodę MSWiA na zakup Spółki posiadającej własność nieruchomości opisanej szczegółowo w § 1 punkt 5 powyżej lub do dnia 30.06.2012 r. uprawomocni się uchwała Rady Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowanego na podstawie realizacji uchwały nr XLIII/265/2009 z dnia30 czerwca 2009 r. 2.W przypadku gdy z przyczyn leżących poza stronami, Projekt Gruszczyn Sp. z
o.o. nie uzyska zgody MSWiA na zakup spółki posiadającej prawo własności nieruchomości opisanej w § 1 punkt 5 lub nie nastąpi uprawomocnienie się uchwały Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego opisana powyżej nieruchomość strony zobowiązują się do ustalenia nowego terminu zawarcia umowy sprzedaży udziałów. 3.Sprzedający zobowiązują się przekazać udziały w Berg Polska Sp. z o.o. posiadającej przedmiotową nieruchomość w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich, jak również nie oddadzą przedmiotowej nieruchomości w posiadanie i bezumowne korzystanie osób trzecich, w tym: nie ustanowią obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie zawrą żadnej umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, ani nie ustanowią innego prawa obligacyjnego, które mogłoby być związane z korzystaniem lub zajmowaniem przedmiotowej nieruchomości. Strony ustalają cenę za udziały na łączną kwotę 26.000 zł. Wysokość ceny za udziały została ustalona
z uwzględnieniem znaczących zobowiązań Spółki Berg Polska Sp. z o.o. z tytułu zakupu nieruchomości. Zawarta umowa stanowi odwrócenie skutku sprzedaży przez spółkę Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. nieruchomości w Gruszczynie, o czym spółka TRION S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 21.05.2011 roku. Zgodnie z przekazaną informacją nieruchomość w maju br. została sprzedana na rzecz spółki BERG POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę za wszystkie wyżej wskazane działki w kwocie 12 976 288,00 zł. Powyższe transakcje umożliwiły ALTERCO S.A. i TRION S.A. ustanowienie zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomości położonej w Gruszczynie na rzecz obligatariuszy. To z kolei umożliwiło uruchomienie pomostowego dofinansowania spółki TRION S.A., której ALTERCO S.A. jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem. Otrzymane środki zostały w części przeznaczone przez TRION S.A. na realizację pierwszych etapów zaplanowanych i rozpoczętych już
projektów deweloperskich w Węgrzcach pod Krakowem oraz w Kiekrzu pod Poznaniem. Proces inwestycyjny związanych z nieruchomością w Gruszczynie jest w toku w fazie formalnego przygotowania inwestycji budowlanej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j