Trwa ładowanie...
d2thm6i

TRION - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w TRION S.A. (7/2011)

TRION - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w TRION S.A. (7/2011)

Share
d2thm6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w TRION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 9.02.2011 roku otrzymał od spółki GRANDECASSIUS LIMITED Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, spółki w 100% zależnej od ALTERCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce TRION S.A., następującej treści :"Działając w imieniu GRANDECASSIUS LIMITED, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 oraz 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
akcji i jednoczesnego podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie treści § 7 Statutu spółki TRION Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, ulica Marcinkowskiego 154, kod pocztowy: 88-100 Inowrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024482 (dalej: Spółka), o którym to postanowieniu Sądu Spółka poinformowała w dniu 3 lutego 2011 roku w raporcie bieżącym numer 4/2011, niniejszym Inwestor zawiadamia, iż w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przekroczył próg 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje:I.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie
głosówInwestor uprzednio nie posiadał akcji Spółki.II.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosówz tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosówAktualnie Inwestor posiada 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy), które stanowią 65,99% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 112.200.000 (słownie: sto dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,99% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) w ogólnej liczbie głosów.III.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje SpółkiBRAKIV.Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o OfercieBRAKDodatkowo Inwestor informuje, iż zamierza wykonać
obowiązek wynikający z art. 73 ustęp 2 punkt 1 Ustawy o Ofercie, tj. w terminie trzech miesięcy od dnia przekroczenia progu 33% (słownie: trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Inwestor nie zamierza jednak w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia przekraczać progu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.Jednocześnie Inwestor informuje, iż postrzega Spółkę jako inwestycję długoterminową i w związku z tym ma zamiar skoncentrować się na dalszym jej rozwoju. W tym celu Inwestor zamierza utrzymać osiągnięty udział w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2thm6i

Podziel się opinią

Share
d2thm6i
d2thm6i