Trwa ładowanie...
d4mzrqg
d4mzrqg
espi

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4mzrqg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 362.933 350.437 87.477 83.648
Zysk z działalności operacyjnej 41.729 78.690 10.058 18.783
Zysk / (strata) brutto 88.504 2.280 21.332 544
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 79.465 11.136 19.153 2.658
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40.627 66.668 9.792 15.913
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 430 (19.554) 104 (4.667)
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (7.604) (140.870) (1.833) (33.625)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 33.453 (93.756) 8.063 (22.379)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 340.248.308 347.156.244 340.248.308 347.156.244
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 340.248.308 348.923.809 340.248.308 348.923.809
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,23 0,03 0,06 0,01
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,23 0,03 0,06 0,01
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) - - - -
Stan na dzień na dzień 31 marca 2015 r. 31 marca 2014 r. 31 marca 2015 r. 31 marca 2014 r.
Aktywa razem 3.873.027 3.814.767 947.182 895.002
Aktywa obrotowe 1.017.545 981.879 248.849 230.364
Zobowiązania długoterminowe 2.252.952 2.348.667 550.979 551.033
Zobowiązania krótkoterminowe 574.839 498.049 140.582 116.850
Kapitał własny 1.045.236 968.051 255.621 227.119
Kapitał zakładowy 70.550 70.550 17.254 16.552
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 312.721 304.855 75.374 72.768
Zysk z działalności operacyjnej 2.567 36.821 619 8.789
Zysk / (strata) brutto 45.943 (44.820) 11.074 (10.698)
Zysk / (strata) netto w okresie 38.415 (34.846) 9.259 (8.317)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 340.248.308 347.156.244 340.248.308 347.156.244
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 340.248.308 348.923.809 340.248.308 348.923.809
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,11 (0,10) 0,03 (0,02)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,11 (0,10) 0,03 (0,02)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
Stan na dzień na dzień 31 marca 2015 r. na dzień 31 grudnia 2014 r. na dzień 31 marca 2015 r. na dzień 31 grudnia 2014 r.
Aktywa razem 6.006.774 5.856.231 1.469.008 1.373.960
Aktywa obrotowe 699.149 549.907 170.983 129.016
Zobowiązania długoterminowe 2.122.651 2.214.426 519.112 519.538
Zobowiązania krótkoterminowe 953.006 747.263 233.066 175.319
Kapitał własny 2.931.117 2.894.542 716.830 679.103
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RAPORT1Q2015_PL.pdf Raport Grupy Kapitałowej TVN S.A. za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r.
RAPORT1Q2015_EN.pdf Interim report of TVN Group for three months ended March 31, 2015.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-05
TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-05-05 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mzrqg

Podziel się opinią

Share
d4mzrqg
d4mzrqg