Trwa ładowanie...
d4j888r

TVN - Umowy poręczenia zawarte przez TVN Media Sp. z o.o. (115/2011)

TVN - Umowy poręczenia zawarte przez TVN Media Sp. z o.o. (115/2011)

Share
d4j888r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 115 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy poręczenia zawarte przez TVN Media Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż TVN Media Sp. z o.o., jednostka zależna Spółki, w dniu 9 grudnia 2011 r. udzieliła na rzecz Rabobank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") następujących poręczeń: - do kwoty 62,5 mln EUR (282,47 mln PLN wg średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego przez NBP w dniu 9 grudnia 2011 r.) za zobowiązania TVN S.A. wynikające z umowy ramowej regulującej zasady zawierania i rozliczania terminowych operacji finansowych oraz innych transakcji na instrumentach finansowych, w tym na instrumentach pochodnych zawartej z Bankiem w dniu 31.01.2011 r.; - do kwoty 43,75 mln EUR (197,73 mln PLN wg średniego kursu EUR/PLN ogłoszonego przez NBP w dniu 9 grudnia 2011 r.) za zobowiązania ITI Neovision Sp. z o.o. wynikające z umowy ramowej regulującej zasady zawierania i rozliczania terminowych operacji finansowych oraz innych transakcji na instrumentach finansowych, w tym na instrumentach pochodnych zawartej z Bankiem w dniu 31.01.2011 r.. Niniejsze umowy poręczenia zostały
zawarte na warunkach rynkowych i będą ważne do dnia całkowitej spłaty wszelkich zobowiązań przez TVN S.A. i ITI Neovision Sp. z o.o. wynikających z powyżej wymienionych umów ramowych, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Wartość udzielonych poręczeń przez TVN Media Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Management Board of TVN S.A. ("Company") informs, that TVN Media Sp. z o.o., the Company’s subsidiary, has granted to Rabobank Polska Spółka Akcyjna headquatered in Warsaw (the “Bank”) following guarantees:-up to EUR 62.5 million (PLN 282.47 million based on EUR/PLN average exchange rate published by National Bank of Poland for December 9, 2011) for liabilities of TVN S.A. resulting from the frame contract on rules regulating transactions on financial instruments including transactions on derivatives agreed with the Bank on January 31, 2011;-up to EUR 43.75 million (PLN 197.73 million based on EUR/PLN average exchange rate National Bank of Poland for December 9, 2011) for liabilities of ITI Neovision Sp. z o.o. resulting from frame contract on rules regulating transactions on financial instruments including transactions on derivatives agreed with the Bank on January 31, 2011.Described guarantees were granted on market conditions and will be in force till the day of total repayment of TVN S.A. and ITI
Neovision Sp. z o.o. liabilities resulting from the above specified frame contracts, but not later than till December 31, 2015.The value of guarantees granted by TVN Media Sp. z o.o. exceeds 10% of the Company’s equity. | |

d4j888r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9510057883 | | 017304971 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-12-13 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r