Trwa ładowanie...
d3ud40y

TVN - Wykup i umorzenie części obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 35 ...

TVN - Wykup i umorzenie części obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 35 mln EUR (38/2014)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup i umorzenie części obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 35 mln EUR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że TVN Finance Corporation III AB (publ), spółka zależna Spółki ("Emitent"), dokonała wykupu przed terminem zapadalności części obligacji Senior Notes o wartości nominalnej 35 mln EUR, z terminem zapadalności w 2018 r., wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19 listopada 2010 r. ("Obligacje"). Wykup Obligacji został dokonany na podstawie warunków emisji Obligacji, przyznających Emitentowi możliwość wykupu Obligacji przed terminem zapadalności. W wyniku wykupu w dniu 20 marca 2014 r. Obligacje uległy umorzeniu. Obligacje zostały wykupione po cenie stanowiącej wartość nominalną powiększoną o premię z tytułu przedterminowego wykupu obligacji określoną w dokumencie Indenture dotyczącym Obligacji oraz o odsetki narosłe od dnia 15 listopada 2013 r. do dnia 20 marca 2014 r. Łączna cena wykupu Obligacji, z narosłymi odsetkami, wyniosła 38.024.131,26 EUR. Wykup Obligacji został zrealizowany ze skumulowanych środków własnych Spółki. Obligacje zostały wykupione w celu dalszego
obniżenia długoterminowego zadłużenia Grupy TVN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. (the ?Company") hereby announces that TVN Finance Corporation III AB (publ), a subsidiary of the Company (the ?Issuer"), has repurchased before their maturity date part of the Senior Notes due in 2018 in the aggregate principal amount of EUR 35 million which were issued by the Issuer on 19 November 2010 (the ?Notes"). The repurchase of the Notes was effectuated pursuant to the terms of issue of the Notes, which granted the Issuer the right to repurchase the Notes prior to the maturity date. As a result of the repurchase, on March 20, 2013, the Notes were redeemed. The Notes were repurchased at a price equal to the principal amount thereof increased by the applicable premium as defined in the Indenture relating to the Notes, and interest on the Notes accrued from 19 November 2013 up to 20 March, 2013. The aggregate amount paid for the Notes, including the accrued interest, amounted to EUR 38,024,131.26. The Notes were repurchased using the Company?s accumulated cash. The
Notes were repurchased in order to further reduce the long-term debt of the TVN Group. | |

d3ud40y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-03-21 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y