Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

TYLKO PIŁKA S.A. - Zmiana stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów (3/2013)

TYLKO PIŁKA S.A. - Zmiana stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów (3/2013)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TYLKO PIŁKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, informuje iż w dniu dzisiejszymi tj. 21.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Mariusza Kosmatego w następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), informuję, że w wyniku dwóch transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym (umowy cywilnoprawne) w dniu 15 stycznia 2013 roku, w pierwszej transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym nabyto, 1 000 000 sztuk (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej równej 0,10 zł za akcję, spółki pod firmą Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, KRS numer 0000400030, oznaczone kodem ISIN PLTLPKA00010. W drugiej transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym nabyto, 225 000 sztuk (słownie dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej równej 0,10 zł za akcję, spółki pod firmą Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, KRS numer 0000400030, oznaczone kodem ISIN PLTLPKA00010. Przed zmianą stanu posiadania, Mariusz Kosmaty posiadał bezpośrednio 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Tylko Piłka S.A. stanowiących łącznie 1,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 250.000 głosów tj. 1,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki TYLKO PIŁKA S.A. Po zmianie stanu posiadania Mariusz Kosmaty posiada bezpośrednio 1.475.000 sztuk (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Tylko Piłka S.A., stanowiących łącznie 10,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.475.000 głosów tj. 10,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Tylko Piłka S.A.. Mariusz Kosmaty przewiduje możliwość dalszego zwiększania udziałów liczby głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki Tylko Piłka S.A. Nie istnieją
podmioty zależne od Mariusza Kosmatego posiadającego akcje spółki. Nie została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c. Ustawy o Ofercie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | TYLKO PIŁKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TYLKO PIŁKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 45-068 | | Opole | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 1 Maja | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 77 445 95 03 | | +48 77 445 95 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 754-302-83-19 | | 160378361 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Stanisław wedler Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4