Trwa ładowanie...
d3cnc3k
espi
13-11-2014 09:31

UBOAT - LINE - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ... - EBI

UBOAT - LINE - Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału (40/2014)

Share
d3cnc3k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 26/2014) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2014 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 września 2014 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału akcji serii D: 1 września 2014 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała
4.876.500 (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: Brak redukcji. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 4.876.500 (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,05 zł (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za jedną akcję. Akcje serii D
zostały w całości opłacone gotówką. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje serii D zapis złożył 1 podmiot. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii D zostały przydzielone 1 osobie fizycznej. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 29.700,00 zł netto, w tym: a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 29.700,00 zł netto, b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego
lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł netto, d. koszty promocji oferty: 0,00 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (?agio?) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Powyższe informacje zostają przekazane z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała
sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Misiąg Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cnc3k
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3cnc3k