Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

UNIBEP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

UNIBEP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d121ma4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 748 845 691 793 179 137 163 812
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 091 19 911 3 849 4 715
Zysk (strata) brutto 18 026 16 820 4 312 3 983
Zysk (strata) netto 13 115 11 734 3 137 2 779
Zysk netto przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 12 456 11 103 2 980 2 629
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 958 -27 644 2 621 -6 546
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 406 90 984 -2 011 21 544
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 736 -83 303 4 243 -19 726
Przepływy pienięzne netto razem 20 288 -19 963 4 853 -4 727
Wybrane dane finansowe za kres 01-01-2013 do 30-09-2013 zawierają dane bilansowe na dzień 31-12-2013
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Aktywa razem 702 154 554 094 168 160 133 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 507 012 368 274 121 425 88 801
Zobowiązania długoterminowe 122 853 74 639 29 422 17 997
Zobowiązania krótkoterminowe 384 160 293 635 92 003 70 803
Kapitał własny ogółem 195 142 185 820 46 735 44 806
Kapitał podstawowy 3 507 3 442 840 830
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 34 420 164 35 070 634 34 420 164
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,36 0,33 0,09 0,08
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,36 0,32 0,09 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,40 5,25 1,29 1,27
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 759 474 674 187 181 679 159 643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 702 18 412 3 756 4 360
Zysk (strata) brutto 18 051 15 392 4 318 3 645
Zysk (strata) netto 12 761 10 067 3 053 2 384
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 817 -23 329 3 784 -5 524
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 269 4 934 782 1 168
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 234 -7 692 -2 448 -1 821
Przepływy pienięzne netto razem 8 852 -26 087 2 118 -6 177
Aktywa razem 611 850 516 575 146 533 124 560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 414 544 328 241 99 280 79 148
Zobowiązania długoterminowe 61 256 70 825 14 670 17 078
Zobowiązania krótkoterminowe 353 288 257 416 84 610 62 070
Kapitał własny ogółem 197 306 188 334 47 253 45 412
Kapitał podstawowy 3 507 3 442 840 830
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 34 420 164 35 070 634 34 420 164
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,37 0,30 0,09 0,07
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,37 0,29 0,09 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,63 5,47 1,35 1,32

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Grupy UNIBEP za III kwartał 2014r.pdf Sprawozdanie Grupy UNIBEP za III kwartał 2014r
Sprawozdanie jednostkowe UNIBEP S.A. za III kwartał 2014r.pdf Sprawozdanie jednostkowe UNIBEP S.A. za III kwartał 2014r
d121ma4

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
2014-11-13 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2014-11-13 Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu Marcin Piotr Drobek

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4