Trwa ładowanie...
d2oimvx
espi

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 4/2013

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 4/2013
Share
d2oimvx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
Przychody z lokat 53 13
Koszty funduszu netto 796 191
Przychody z lokat netto -743 -178
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 154 756
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 238 57
Wynik z operacji 2 649 635
Zobowiązania 77 19
Aktywa 29 956 7 223
Aktywa netto 29 879 7 205
Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł.
Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1745 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny P-FIZ-Q-E
za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania: 2014-02-04
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2oimvx

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Subfundusze:
(nazwy subfunduszy)
Prezentowane kwartalne połączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2013 roku i obejmuje okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.Wprowadzenie do kwartalnego połączonego sprawozdania finansowego - w załączeniu.
Plik Opis
WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do kwartalnego połączonego SF Unisystem FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

SKŁADNIKI LOKAT 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał
2013 roku 2013 roku 2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne 535 873 2,93 207 307 1,08 43 84 0,27 43 84 0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2012 rok 4 kwartał
2013 roku 2 0 1 3 roku 2012 roku
Aktywa 29 956 28 469 30 611 30 611
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 069 28 161 30 525 30 525
Należności 14 1 2 2
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 604 102 84 84
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 269 205 0 0
dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 0
Zobowiązania 77 145 87 87
Zobowiązania własne subfunduszy 77 145 87 87
Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0
Aktywa netto (I-II) 29 879 28 324 30 524 30 524
Kapitał funduszu 28 158 29 252 30 985 30 985
Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 827 -1 733 0 0
Dochody zatrzymane 1 383 -1 028 -502 -502
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 138 -395 -157 -157
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 521 -633 -345 -345
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 338 100 41 41
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 29 879 28 324 30 524 30 524

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-10-01 2012-10-01
do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02
2013-12-31 2012-12-31
Przychody z lokat 53 505 150 154
Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0
Przychody odsetkowe 52 493 150 154
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0
Pozostałe 1 12 0 0
Koszty funduszu 816 1 665 380 418
Wynagrodzenie dla towarzystwa 221 875 126 126
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 50 20 20
Opłaty dla depozytariusza 2 7 1 3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 65 7 25
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23 24 24
Usługi w zakresie rachunkowości 0 30 11 27
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Usługi prawne 0 2 6 8
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0
Koszty odsetkowe 0 0 0 0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0
Ujemne saldo różnic kursowych 575 611 185 185
Pozostałe 1 2 0 0
Koszty pokrywane przez towarzystwo 20 179 69 107
Koszty funduszu netto (II-III) 796 1 486 311 311
Przychody z lokat netto (I-IV) -743 -981 -161 -157
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 392 3 163 -304 -304
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 154 2 866 -345 -345
z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 238 297 41 41
z tytułu różnic kursowych 54 259 0 0
Wynik z operacji 2 649 2 182 -465 -461

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-10-01 2012-10-01
do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02
2013-12-31 2012-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28 324 30 524 104 0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 649 2 182 -465 -461
przychody z lokat netto -743 -981 -161 -157
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 154 2 866 -345 -345
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 238 297 41 41
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 649 2 182 -465 -461
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0
z przychodów z lokat netto 0 0 0 0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0
z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 094 -2 827 30 885 30 985
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 30 885 30 985
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 094 -2 827 0 0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 555 -645 30 420 30 524
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 29 879 29 879 30 524 30 524
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 261 29 164 23 539 5 961

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-10-01 2012-10-01
do 2013-12-31 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02
2013-12-31 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 537 1 497 -426 -426
Wpływy 26 214 57 537 3 794 3 794
Z tytułu posiadanych lokat 19 032 50 040 3 791 3 791
Z tytułu zbycia składników lokat 7 179 7 464 0 0
Pozostałe 3 33 3 3
Wydatki 23 677 56 040 4 220 4 220
Z tytułu posiadanych lokat 15 834 46 476 4 171 4 171
Z tytułu nabycia składników lokat 7 629 8 653 0 0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 212 878 46 46
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0
Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 3 3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 0 0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0
Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0
Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0
Pozostałe 1 2 0 0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 057 -2 349 31 032 31 136
Wpływy 37 478 31 032 31 136
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 30 885 30 985
Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 37 478 147 151
Pozostałe 0 0 0 0
Wydatki 1 094 2 827 0 0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 094 2 827 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0
Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0
Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0
Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0
Odsetki 0 0 0 0
Pozostałe 0 0 0 0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -572 -604 -185 -185
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 908 -1 456 30 421 30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 161 30 525 104 0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 069 29 069 30 525 30 525

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu
2014-02-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

d2oimvx

Podziel się opinią

Share
d2oimvx
d2oimvx