Trwa ładowanie...
dk4tbqn

UNITED - Rejestracja w KRS nowego adresu Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki (4/2015) - EBI

UNITED - Rejestracja w KRS nowego adresu Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki (4/2015)

Share
dk4tbqn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS nowego adresu Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNITED S.A. (?Spółka?) z siedziba w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.02.2015 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 12.02.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nowego adresu UNITED S.A.: ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa oraz zmian § 2, § 3 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki: -?§ 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: ? 18.12.Z Pozostałe drukowanie ? 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ? 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ? 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? 58.11.Z Wydawanie książek ? 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ? 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ? 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania ? 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ? 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych ? 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ? 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ? 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ? 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -1/7- ? 63.12.Z Działalność portali internetowych ? 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych ? 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie
informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ? 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ? 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne ? 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ? 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ? 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ? 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ? 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ? 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ? 74.20.Z Działalność fotograficzna ? 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? 77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ? 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ? 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej ? 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ? 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ? 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ? 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) ? 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ? 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana? -?§ 3 1. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: - 1.000.000
(jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 750.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 106.000.000 (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 16.700.000 (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii A opłacone będą gotówką. 3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy
pokryty będzie w 1 wysokości. 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.? Treść dokonanych zmian w Statucie Spółki: -§ 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: ? 18.12.Z Pozostałe drukowanie ? 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ? 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ? 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? 58.11.Z Wydawanie książek ? 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ? 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? 58.19.Z Pozostała działalność
wydawnicza ? 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ? 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ? 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ? 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych ? 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ? 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ? 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ? 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ? 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ? 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? 63.12.Z Działalność portali internetowych ? 63.91.Z Działalność agencji
informacyjnych ? 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Niesklasyfikowana - 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.20.Z Działalność holdingów finansowych - 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych - 64.91.Z Leasing finansowy - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami - 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ? 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania ? 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne ? 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ? 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ? 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ? 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ? 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ? 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ? 74.20.Z Działalność fotograficzna ? 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ? 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem
miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ? 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej ? 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ? 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ? 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ? 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) ? 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ? 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana? - ?§ 3 1. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: - 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, 2. Akcje serii A opłacone będą gotówką. 3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1 wysokości. 4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy
może być podwyższony ze środków Spółki. 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.? Podstawa prawna: § 3 ust. 1 §3 ust.2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn