Trwa ładowanie...
d3bp3bo

URSUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

URSUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3bp3bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 168 042 227 374 39 905 54 479
II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej (20 821) 6 842 (4 944) 1 639
III. Zysk (strata) brutto (24 984) 4 503 (5 933) 1 079
IV. Zysk (strata) netto (22 441) 3 801 (5 329) 911
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 198) (7 757) (1 709) (1 859)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 360) (7 731) (2 223) (1 852)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 910 15 059 4 016 3 608
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 352 (429) 84 (103)
IX. Aktywa razem 187 982 197 781 45 327 48 379
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 369 118 662 31 677 29 025
XI. Zobowiązania długoterminowe 22 074 20 075 5 323 4 910
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 109 295 98 587 26 354 24 115
XIII. Kapitał własny 56 613 79 119 13 651 19 353
XIV. Kapitał zakładowy 26 180 22 180 6 313 5 425
XV. Liczba akcji w tys. sztuk 26 180 22 180 26 180 22 180
XVI. Zysk na 1 akcję zwykłą -0,86 0,17 -0,20 0,041
XVII. Wartość księgowa na 1 akcję 2,16 3,57 0,52 0,87
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 919 212 668 35 127 50 956
XIX. Zysk (strata) brutto (25 187) 8 141 (5 981) 1 951
XX. Zysk (strata) netto (22 474) 7 486 (5 337) 1 794
XXI. Aktywa razem 179 515 188 898 43 286 46 206
XXII. Kapitał własny 56 115 78 654 13 531 19 239
XXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 399 110 244 29 755 26 966
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 20 897 17 859 5 039 4 368
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 102 502 92 385 24 716 22 598
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2013 - 4,1472 PLN/EURPozycje sprawozdania z sytuacji finansowej za rok 2012 - 4,0882 PLN/EUR Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za rok 2013 - 4,2110 PLN/EURPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za rok 2012 - 4,1736 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport GK URSUS 2013r.pdf Opinia i Raport bieglego rewidenta z badania GK Ursus za 2013r
SSF URSUS 2013r.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Ursus za 2013r
sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej URSUS 2013r.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Ursus za 2013r
Opinia i Raport URSUS SA 2013r.pdf Opinia i Raport bieglego rewidenta z badania Spolki Ursus za 2013r
JSF URSUS 2013r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spolki Ursus za 2013r
sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki URSUS SA 2013.pdf Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki Ursus za 2013r
Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013.pdf Raport ze stosowania zasad Ladu Korporacyjnego w Spolce Ursus za 2013r

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Frezerów | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 81) 749 32 66 | | (0 81) 749 32 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | lublin@ursus.com | | www.ursus.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-03-21 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2014-03-21 Jan Wielgus Członek Zarządu
2014-03-21 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2014-03-21 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2014-03-21 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-03-21 Marcin Marusewicz Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Agnieszka Wiśniewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo