Trwa ładowanie...
d2esuvy

URSUS S.A. - Zawarcie umowy na dostawę 3.000 ciągników (24/2013)

URSUS S.A. - Zawarcie umowy na dostawę 3.000 ciągników (24/2013)

Share
d2esuvy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na dostawę 3.000 ciągników | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 24 września 2013r. Emitent zawarł z etiopską spółką Metals and Engineering Corporation (METEC) of Adama Agricultural Machinery Industry (AAMI) z siedzibą w Adama (Oromia, Etiopia) umowę na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników. Na podstawie zawartej umowy Emitent dostarczy odbiorcy 3.000 ciągników w formie SKD i CKD, partiami w dwóch fazach (każda faza po 1.500 sztuk), a także zapewni wyposażenie centrów serwisowych oraz części zamienne do ciągników. Pierwsze partie dostaw ciągników z pierwszej fazy umowy powinny rozpocząć się na przełomie 2 i 3 kwartału 2014r. Przed rozpoczęciem dostaw ciągników Emitent zapewni wyposażenie co najmniej jednego centrum serwisowego odbiorcy. Na podstawie zawartej umowy Emitent przeprowadzi także szkolenia personelu odbiorcy oraz zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie. W pierwszej fazie Emitent dostarczy odbiorcy ciągniki o mocy 50, 80, 110, 140 i 180 koni
mechanicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy realizacji umowy oraz jej szczegóły strony uzgodnią najpóźniej do końca września 2014 r. W związku z zawarciem umowy na dostawy ciągników strony przewidują także nawiązanie współpracy w zakresie dostaw maszyn i narzędzi rolniczych. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90.000.000 dolarów amerykańskich. Płatność za towary będące przedmiotem umowy w pierwszej fazie będzie dokonana za pomocą sześciu nieodwołalnych akredytyw dokumentowych otwieranych kolejno przez odbiorcę na rzecz URSUS w Commercial Bank w Etiopii i potwierdzonych przez bank Emitenta. Powyższe akredytywy będą ubezpieczone jako kredyty eksportowe w KUKE. Każda akredytywa będzie ważna 6 miesięcy. Wsparcie operacyjne finansowania transakcji zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. Sposób płatności za towary będące przedmiotem umowy w drugiej fazie strony ustalą po zrealizowaniu dostaw z pierwszej fazy umowy. Strony przewidują, iż zapłata ta odbędzie się ze środków pozyskanych przez odbiorcę
z kredytu lub na podstawie akredytyw, tak jak w pierwszej fazie. Prawem regulującym stosunki stron związane z zawartą umowa jest prawo Szwajcarskie. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową strony poddały pod rozstrzygnięcie arbitrażowe Izby Handlowej w Zurychu. Pozostałe warunki umowy nie które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zawarta umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Frezerów | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 81) 749 32 66 | | (0 81) 749 32 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lublin@ursus.com | | www.ursus.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2013-09-24 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2013-09-24 Jan Wielgus Członek Zarządu
2013-09-24 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2013-09-24 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2013-09-24 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2013-09-24 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy