Trwa ładowanie...
d4h3fxv

VELTO CARS S.A. - Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D. (14/2015)

VELTO CARS S.A. - Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D. (14/2015)

Share
d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VELTO CARS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VELTO Cars S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd VELTO Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie do dnia 13.04.2015 r. umów o objęciu akcji zgodnie z terminem ustalonym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego
Zgromadzenia. 2. Data przydziału akcji: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała 106.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję. 7.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm osobom prawnym i sześciu osobom fizycznym. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Umowy objęcia akcji zostały zawarte z dwiema osobami prawnymi i sześcioma osobami fizycznymi. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta: Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według
ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 58 508,02 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych 02/100), w tym: ? przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 53 374,00 złotych, - wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych - sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 0,00 złotych -promocja oferty: 0,00 złotych Koszty emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 195 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@veltocars.com.pl | | http://veltocars.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971775009 | | 021533467 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv