Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

VIATRON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zwiększenie pośrednio udziału powyżej prog ...

VIATRON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zwiększenie pośrednio udziału powyżej progu 50 % (11/2014)
Share
d230w21

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIATRON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zwiększenie pośrednio udziału powyżej progu 50 % | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) Zarząd spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy od pełnomocnika Pana Macieja Radziwiłła dotyczące pośredniego zwiększenia przez Pana Macieja Radziwiłła udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 50%. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zwiększenie pośredniego udziału Pana Macieja Radziwiłła w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w dniu 2 lipca 2014 r. w wyniku zawarcia przez podmiot zależny od Pana Macieja Radziwiłła ? spółkę Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. transakcji poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., której przedmiotem było nabycie akcji Spółki. W wyniku
transakcji, o której mowa powyżej, Pan Maciej Radziwiłł nabył pośrednio łącznie 612.250 (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta. Przed dniem 2 lipca 2014r. Pan Maciej Radziwiłł posiadał bezpośrednio 119.585 (słownie: sto dziewiętnaści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 10,71% (słownie: dziesięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) udziału w kapitale zakładowym i 10,71% (słownie: dziesięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dniu 2 lipca 2014 r. Obecnie Pan Maciej Radziwiłł posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 731.835 (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy i osiemset trzydzieści pięć) akcji Spółki, co stanowi 65,56% (słownie: sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym i 65,56% (słownie: sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Według najlepszej
wiedzy Pana Macieja Radziwiłła, Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. - podmiot od niego zależny, posiada 612.250 (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki. Brak jest osób trzecich uprawionych na podstawie umowy z Panem Maciejem Radziwiłłem do wykonywania praw głosu z akcji Viatron S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIATRON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIATRON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-350 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Kaszubski 8/201
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5851443987 220689876
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Igor Pawela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21