Trwa ładowanie...
d3wn6va
d3wn6va
espi

VISTAL GDYNIA S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistyczne ...

VISTAL GDYNIA S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind&offshore (43/2014)
Share
d3wn6va

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind&offshore | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014r. zawarł z podmiotem z branży marine&offshore (?Zamawiający?) umowę, której przedmiotem jest budowa kadłuba specjalistycznej jednostki na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej (?Umowa?), której docelowym odbiorcą będzie zagraniczny podmiot z branży offshore (?Inwestor?). Wynagrodzenie Spółki określone w Umowie wynosi 24,6 mln PLN netto. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. W Umowie określono następujące kary umowne: (a) w przypadku zwłoki Spółki w zakończeniu wykonania prac objętych Umową wynikających z winy Spółki (kara umowna ograniczona do 10% wartości umowy netto); (b) w przypadku zwłoki Spółki w dokonaniu napraw gwarancyjnych stwierdzonych w trakcie odbiorów lub w okresie rękojmi lub gwarancji (kara umowna ograniczona do 10% wartości umowy netto); (c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
(kara umowna w wysokości 10% wartości umowy netto). Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym spełnienia przez Zamawiającego w terminie do dnia 12 grudnia 2014r. łącznie następujących warunków: (a) podpisania kontraktu głównego pomiędzy Inwestorem, a Zamawiającym; (b) uzyskania przez Zamawiającego w banku finansowania na realizację kontraktu głównego. Kryterium uznania Umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
d3wn6va

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Bogdan Malc Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Robert Ruszkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wn6va

Podziel się opinią

Share
d3wn6va
d3wn6va