Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta (24/2013)

VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta (24/2013)
Share
db96i9u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej "Emitent"), informuje, iż w związku z ust. 5 "Warunków emisji obligacji kuponowych, amortyzowanych serii D o numerach od 1 do 140.000" stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji przez Spółkę Vistula Group S.A. oraz w związku z postanowieniami uchwały Zarządu Emitenta nr 02/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczeń wykupu obligacji serii D emitowanych przez spółkę Vistula Group S.A., zgodnie z którymi Emitent zobowiązany był do ustanowienia zabezpieczeń zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D w terminie do 90 dni od dnia emisji obligacji serii D, Emitent otrzymał informacje o postanowieniach Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 2 października 2013 roku o dokonaniu wpisów w Rejestrze Zastawów, zastawów rejestrowych na rzecz obligatariuszy, którzy nabyli obligacje serii D Emitenta o
łącznej wartości nominalnej 140.000.000 zł (dalej "Obligatariusze"). Przedmiotowe zastawy rejestrowe zostały ustanowione na następujących znaczących aktywach Emitenta : a) prawach ochronnych do znaków towarowych Emitenta, t.j.: wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego "VISTULA" (numer świadectwa ochronnego 4730289), znaku towarowego słowno-graficznego "W.KRUK 1840" (numer świadectwa ochronnego 72340) oraz znaku towarowego słowno-graficznego "WÓLCZANKA" (numer świadectwa ochronnego 198512), których szacunkowa wartość na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi odpowiednio 94.334.000 zł, 88.952.000 zł oraz 41.878.000 zł; b) zbiorze rzeczy ruchomych w postaci towarów handlowych stanowiących całość gospodarczą chociażby ich skład był zmienny będących własnością Emitenta, znajdujących się w sklepach i magazynach Emitenta, których szacunkowa wartość na dzień 31 marca 2013 roku wynosi 338.891.000 zł. Przedmiotowe zastawy rejestrowe ustanowione zostały na podstawie umów o ustanowienie zastawów rejestrowych
zawartych pomiędzy administratorem zastawu działającym na rzecz obligatariuszy obligacji serii D (Zastawnik) oraz Emitentem (Zastawca) w celu udzielenia zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wobec Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii D do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 210.000.000 zł. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Obligatariuszy wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi, nie istnieją żadne powiązania. Dokonanie wpisu w rejestrze zastawów powyższych zastawów rejestrowych stanowi również wypełnienie zobowiązania Emitenta wynikającego z pkt. 5.1. "Warunków emisji obligacji kuponowych, amortyzowanych serii D o numerach od 1 do 140.000" stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji
obligacji przez Spółkę Vistula Group S.A. do ustanowienia zabezpieczeń w terminie 90 dni od dnia emisji obligacji serii D. Szczegółowe informacje dotyczące emisji obligacji serii D zostały podane w raportach bieżących Emitenta nr 12/2013 oraz nr 15/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-035 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Starowiślna 48
(ulica) (numer)
(0-12) 65 61 832 (0-12) 65 65 098
(telefon) (fax)
vistula@vistula.pl vistula.pl
(e-mail) (www)
675-000-03-61 351001329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u